Š.g. 2. septembrī izdevums "Concurrences" publicējis pētījumu "Karteļu zaudējumu atlīdzināšanas prasības Eiropā: kā tiesas ir novērtējušas karteļa pārmaksas". Šī pētījuma galvenais mērķis ir analizēt, kā tiesas Eiropā ir novērtējušas karteļu pārmaksas. Turklāt tajā sniegta arī statistika par karteļu zaudējumu atlīdzināšanas prasību attīstību Eiropā – cik lietu tika izskatītas, kurās valstīs, ar kādiem rezultātiem utt.

Pētījums atklāj, ka Eiropas nacionālās tiesas ir pieņēmušas spriedumus vismaz 299 karteļa zaudējumu atlīdzināšanas lietās. Šie zaudējumu pieprasījumi karteļu lietās ir saistīti ar 72 identificētiem karteļiem kopā 14 valstīs.  Spriedumos tiesas ir skaidrojušas, kā novērtēt karteļa pārmaksas.

Pētījums tika veikts ar juristu, konkurences tiesību profesoru, valstu konkurences iestāžu un nacionālo tiesnešu palīdzību, kuri pārstāv 30 Eiropas valstis. Spriedumi par karteļa zaudējumu atlīdzināšanas prasībām tika sistemātiski identificēti, apkopoti, tulkoti un analizēti.