Jaunumi

Pasaules vadošie konkurences tiesību un konkurences ekonomikas profesionāļi š.g. 1. un 2. decembrī Parīzē tikās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkotajā 15. Globālajā Konkurences tiesību forumā. Forums sniedza unikālu iespēju apmēram 400 profesionāļiem no visas pasaules tikties un pārrunāt aktuālos konkurences politikas un konkurences tiesību praktiskās piemērošanas jautājumus. Konkurences padomi (KP) forumā pārstāvēja KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.    

Foruma ietvaros pasaulē atzīti akadēmiķi Dr. Džons M. Konors (John M. Connor), Dr. Frederiks Ženijs (Frédéric Jenny), Dr. Mihala Gala (Michal S. Gal), Dr. Karona Bītona-Velsa (Caron Beaton-Wells), Dr. Hvangs Lī (Hwang Lee) ar praktiķiem – pamatā konkurences iestāžu vadītājiem – apsprieda aktuālos konkurences politikas un konkurences tiesību praktiskās piemērošanas jautājumus.

Vieni no būtiskākajiem sarunu tematiem bija konkurences iestāžu neatkarība – no koncepta līdz praksei –, sodu veidi un to apmērs par konkurences tiesību pārkāpumiem, konkurence un cilvēktiesības, karteļu radītie zaudējumi un to novēršanas iespējas, kā arī tirgus uzraudzību nozīme konkurences veicināšanā.

S. Ābrama savā uzstāšanās runā pauda viedokli, ka konkurences iestādēm efektīvam, profesionālam un neitrālam darbam ir nepieciešama pilnīga neatkarība – institucionāla, funkcionāla, finansiāla, ar neatkarīgu padomes kā lēmējinstitūcijas iecelšanas kārtību. Tāpat S. Ābrama uzsvēra, ka augstākas prasības un standarti piemērojami tām konkurences uzraudzības iestādēm, kurās izmeklēšanu veic izpildinstitūcija, bet lēmumus pieņem padome kā pirmās instances tiesa.

Pašlaik KP ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un īsteno valsts politiku konkurences attīstības un aizsardzības jautājumos.

Kopš 2016. gada Latvija ir pilntiesīga OECD dalībvalsts. KP aktīvi darbojas OECD Konkurences komitejā, sniedzot būtisku ieguldījumu labās prakses stiprināšanā efektīvai konkurences tiesību piemērošanai, tādējādi veicinot Latvijas ekonomikas konkurētspēju.

Ar plašāku informāciju par forumā pārrunātajiem jautājumiem varat iepazīties OECD mājas lapā.

Ar valstu ziņojumiem (tajā skaitā Latvijas ziņojumu) par tematu “konkurences iestāžu neatkarība – no koncepta līdz praksei” varat iepazīties šeit.