Jaunumi

10.jūlijā Ženēvā darbu beidza ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) organizētā starpvaldību konkurences tiesību un politikas ekspertu (IGE) darba grupas daudzdienu sesija.

No 6. līdz 10.jūlijam UNCTAD sesijā tika aplūkoti tādi jautājumi kā konkurences politikas loma ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, veidi, kā efektivizēt konkurences pārkāpumu atklāšanu un novēršanu, publisku personu iesaiste komercdarbībā un konkurences neitralitātes aspekts,  konkurences veicināšanā farmācijas sektorā patērētāju interešu aizsardzībai, mazu valstu iespējas starptautisku karteļu atklāšanā, valstu sadarbība, izvērtējot uzņēmumu apvienošanās starptautiskā mērogā.

Kā ik gadu, arī šajā konferencē tika veikts dažādu valstu konkurences sistēmu visaptverošs vērtējums, izstrādājot ieteikumus valstu konkurences politiku un konkurences iestāžu kapacitātes stiprināšanai. Šogad eksperti eksaminēja Albāniju, Fidži un Papua Jaungvineju. Atsevišķs pasākums bija veltīts Ukrainas konkurences iestādes prezentācijai un ekspertu diskusijai par konkurences politikas un iestādes kapacitātes stiprināšanai šajā valstī.

UNCTAD konkurences konferences parasti piesaista plašu starptautisku interesi, jo tajās tiek apspriesti gan attīstītajām, gan attīstības valstīm būtiski jautājumi, daudzskaitlīgajās diskusiju sesijās piedalās gan pasaules vadošie konkurences tiesību zinātnieki, gan praktiķi. Šogad konferenci ar savu klātbūtni bija pagodinājusi tādi pasaules līmeņa pētnieki kā profesors V.Kovacics (ASV),  profesore Debora Hīleja (Austrālija), profesore Eleonora Foksa (ASV), Profesore Mišela Gala (Izraēla), profesors Ariels Ezrahi (Lielbritānija) u.c., sniedzot prezentācijas par konkurences iestādēm un valstu konkurences politikām aktuāliem jautājumiem.

Šī konference bija iezīmīga ar to, ka tika apstiprināts vēsturiski būtisks dokuments patērētāju tiesību aizsardzībai, kas tiks iesniegts ANO ģenerālajai asamblejai apstiprināšanai un kas turpmāk patērētāju aizsardzības iestādēm visā pasaulē dos iespēju veidot savu darbību atbilstoši modernām nostādnēm, iezīmētām šajās vadlīnijās.

Sesijas dalībnieki, kopumā vairāk nekā 300 pārstāvji no apmēram 140 pasaules valstīm, kur pastāv konkurences politika, vienojās arī par turpmāk IGE ietvaros veicamajiem uzdevumiem. Nākamā UNCTAD konference notiks 2016.gadā un tā būs veltīta konkurences politikas un intelektuālā īpašuma aizsardzībai, konkurences jautājumiem mazumtirdzniecības sektorā, konkurences iestāžu un tiesu saskarsmes jautājumiem, konkurences tiesību ievērošanas korporatīvās kultūras stiprināšanai.

Starpvaldību konkurences tiesību un politikas ekspertu darba grupa (IGE) ir pastāvīga organizācija, ko ANO Ģenerālā Asambleja izveidojusi 1980.gadā, lai veicinātu un uzraudzītu konkurences likumdošanas un konkurences politikas ieviešanu ANO valstīs. Reizi gadā IGE organizē plašu daudzdienu konferenci, kurā vadošie pasaules pētnieki, valdību pārstāvji un konkurences eksperti analizē konkurences politikas attīstības tendences, vērtē tās ieviešanas un pilnveidošanas aspektus dažādās pasaules valstīs, kā arī vienojas par turpmākajiem uzdevumiem, lai efektivizētu pret konkurenci vērstu pārkāpumu novēršanu.

Latviju šajā konferencē pārstāvēja Konkurences padomes priekšsēdētajā Skaidrīte Ābrama, kas kā eksaminētāja piedalījās valstu konkurences politikas izvērtēšanā, kā arī vairākās apaļā galda diskusijās, sniedzot Latvijas pieredzi konkurences politikas pilnveidošana.

Jāatzīmē, ka 2014.gadā pirmo reizi IGE pastāvēšanas laikā šīs ikgadējās daudzdienu konferences vadība bija uzticēta pārstāvim no jaunajām ES dalībvalstīm - Latvijas Konkurences padomes priekšsēdētājai Skaidrītei Ābramai, šādi novērtējot iestādes lielos panākumus konkurences politikas veicināšanā Latvijā. Jāpiebilst, ka nesen iestādes sasniegumi nozīmīgu lietu izmeklēšanā un konkurences kultūras veicināšanā izpelnījusies plašu starptautisku atzinību, Latvija Konkurences padomi iekļaujot prestižā Global Competition Review Ratings Enfircement 36 vadošo pasaules iestāžu skaitā.

Vairāk par konferenci