Pārskatot vairāku pašvaldību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju un kapitālsabiedrību, kas sniedz apsaimniekošanas pakalpojumus tīmekļa vietnēs izvietoto informāciju, Konkurences padome (KP) secina, ka pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs un klientu iekšējās informācijas sistēmās izvietotā informācija klientiem bieži ir nepilnīga un sarežģīti uztverama. Tostarp tā diskriminē citus tirgus dalībniekus, radot atšķirīgus konkurences apstākļus un radot Konkurences likuma (KL) 14.1 panta neatbilstību.

2024. gada pirmajā pusē KP konstatēja, ka kapitālsabiedrība SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nesniedz pilnīgu informāciju uzņēmuma tīmekļa vietnē un iekšējā informācijas sistēmā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneriem, kuri ir tiesīgi veikt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu. Pēc atkārtotas KP uzraudzības, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” potenciālo KL 14.1 panta neatbilstību ir novērsusi, tīmekļa vietnē un iekšējā informācijas sistēmā publicējot informāciju par visiem uzņēmuma sadarbības partneriem, tādējādi nediskriminējot citus tirgus dalībniekus un neapgrūtinot citu tirgus dalībnieku darbību tirgū.

Izlases veidā pārskatot citu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju un pašvaldību kapitālsabiedrību, kas sniedz apsaimniekošanas pakalpojumus, tīmekļa vietnes un veicot klientu iekšējās informācijas sistēmās klientiem pieejamās informācijas par ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu novērtējumu, KP ir secinājusi, ka tikai retos gadījumos informācija klientiem ir vērtējama kā pilnīga un skaidri saprotama. Visbiežāk pakalpojumu sniedzēji neprecizē klientiem kārtību, kā var veikt ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņu, kā arī nenorāda visus pakalpojuma sniedzēja sadarbības partnerus, kuri ir tiesīgi veikt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu.

KP norāda, ka publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, tai skaitā pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus vai apsaimniekošanas pakalpojumus, tostarp veic ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu, ar savu rīcību ir aizliegts pārkāpt KL 14.1 pantā noteikto, nepamatoti ierobežojot brīvu konkurenci un diskriminējot citus tirgus dalībniekus. KP papildus uzsver, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam publiskas personas kapitālsabiedrībām būtu jāatturas no tādu pakalpojumu sniegšanas, ko spēj nodrošināt privātā sektora uzņēmumi.