Jaunumi

Konkurences padomes (KP) veiktā analīze liecina, ka industriālo kviešu un rudzu miltu ražošanā Latvijā ir vērojama sīva konkurence, kas galvenokārt notiek starp diviem lielākajiem uzņēmumiem – AS „Rīgas Dzirnavnieks” un AS „Dobeles dzirnavnieks”. Lai arī pēdējo gadu laikā vietējā tirgus vajadzībām saražoto miltu vidējām mēneša cenām ir tendence samazināties, cenu lejupslīde īpaši vērojama eksporta tirgos, kur ir augstāks konkurences līmenis.

KP 2013. gadā pieņēma lēmumu atļaut Lietuvā reģistrētam uzņēmumam UAB „Malinvest” iegūt izšķirošu ietekmi pār AS „Rīgas Dzirnavnieks”. Lai novērstu iespējamu kaitējumu konkurencei, KP apvienošanās darījumam piemēroja vairākus saistošos noteikumus attiecībā uz industriālo kviešu un rudzu miltu ražošanu. KP šogad noslēdza ex-post izvērtējumu, lai apzinātu iespējamās apvienošanās radītās sekas uz konkurenci kviešu un rudzu miltu ražošanā un noskaidrotu, vai īstenotais darījums ir ietekmējis cenu konkurenci un tās dinamiku.

Izvērtējuma laikā KP analizēja atsevišķus AS „Rīgas Dzirnavnieks” un tā nozīmīgākā konkurenta AS „Dobeles dzirnavnieks” darbības aspektus, kas saistīti ar industriālo kviešu un rudzu miltu ražošanu. Iestāde novēroja, ka abu uzņēmumu ražoto miltu mēneša vidējām cenām  kopumā ir  tendence samazināties, kas skaidrojams ar savstarpējo konkurences intensitāti un izmaiņām globālajos tirgos. Īpaši izceļams, ka mēneša vidējo cenu samazināšanās sīvākas konkurences dēļ straujāk notikušas eksporta tirgos, it sevišķi ārpus Eiropas Savienības.

KP vērtējumā apvienošanās nav ietekmējusi abu lielāko uzņēmumu cenu veidošanās principus, kā arī industriālo kviešu un industriālo rudzu miltu cenu samazināšanās tendenci. Iestāde secina, ka konkurences intensitāte starp AS „Rīgas Dzirnavnieks” un AS „Dobeles dzirnavnieks” konkrēto ražoto preču ražošanā nav būtiski mainījusies  pēc UAB „Malinvest” īstenotā darījuma. Tādējādi KP secina, ka UAB „Malinvest” un AS „Rīgas Dzirnavnieks”  apvienošanās atļaušana ar saistošajiem noteikumiem nav radījusi negatīvu ietekmi nedz uz konkurenci tirgos, nedz tieši uz AS „Rīgas Dzirnavnieks” un AS „Dobeles dzirnavnieks” savstarpējo konkurenci un tirgus darbības principiem.

Izmantojot dažādas pētniecības metodes, t.sk. ekonometriskās, KP veica tirgus datu analīzi par periodu no 2012. līdz 2016. gadam. Izstrādājot ex-post izvērtējuma metodiku, tika ņemta vērā starptautiskā prakse un OECD sniegtās rekomendācijas