Jaunumi

Decembra sākumā ar starptautisku konferenci Kišiņevā, Moldovā, noslēdzās divus gadus ilgušais Latvijas, Rumānijas, Austrijas un Moldovas konkurences iestāžu mērķsadarbības projekts, kura ietvaros stiprināta konkurences tiesību aizsardzība Moldovā, ļaujot valstij spert nākamo soli uz Eiropas Savienību orientētas politikas virzienā.

Projekta laikā sasniegtie rezultāti Eiropas Savienības pārstāvjiem Moldovā ļāvuši to atzīt par vienu no veiksmīgākajiem valstī realizētajiem starptautiskās sadarbības piemēriem un uzsvērt projekta rezultātu plašo pozitīvo ietekmi uz valsts ekonomisko attīstību.

Iesaistīto valstu konkurences iestāžu ekspertiem cieši sadarbojoties, projekta ietvaros tika izstrādāts un stājās spēkā jauns konkurences likums, ievērojami paplašinot Moldovas Konkurences padomei pieejamās sankcijas un tādējādi arī iespējas atklāt pārkāpumus un nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus visiem tirgus dalībniekiem. Tādējādi tiek ne vien labāk aizsargātās Moldovas uzņēmumu un patērētāju intereses, bet arī nodrošināta tiesiska darbības vide ārvalstu, un tai skaitā arī Latvijas uzņēmumiem, kas vēlas attīstīt savu darbību Moldovā.

Tāpat projekta laikā tika izstrādāts valsts atbalsta normatīvais regulējums, kā arī izstrādāta Moldovas Konkurences padomes darbības stratēģija, pēc padziļinātas situācijas analīzes nosakot tālākās darbības prioritātes un mērķus efektīvai konkurences tiesību aizsardzībai.

Latvijas dalība šajā projektā vērtējama kā augsts starptautisks novērtējums Latvijas Konkurences padomes pieredzei un zināšanām, jo iespēju piedalīties projekta realizācijā tā ieguva konkursa kārtībā sīvā Eiropas Savienības dalībvalstu konkurencē.

Latvijas pārraudzībā norisinājās Moldovas Konkurences padomes stratēģijas un iekšējo normatīvo aktu izstrāde un uzlabošana sadaļas „Institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. Tāpat Latvijas eksperti piedalījās Austrijas konkurences iestādes vadībā īstenotās projekta komponentes „Konkurences likums" ieviešanā. Savukārt trešā projekta komponente tika īstenota Rumānijas konkurences iestādes vadībā un bija veltīta valsts atbalsta jautājumiem.

Latvijas Konkurences padomei dalība projektā sniedza ne vien iespēju dot savu ieguldījumu konkurences tiesību stiprināšanā Moldovā, bet arī ļāva gūt neatsveramu pieredzi un ciešākas turpmākas starpvalstu sadarbības iespējas.

 


Mērķsadarbības (Twinning) projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti un veicināt likumdošanas sakārtošanu, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

Projektu īstenošanu finansē Eiropas Savienība. Mērķsadarbības projektu programma tika izveidota 1998.gadā, lai ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī jaunajām dalībvalstīm sniegtu augstvērtīgu atbalstu administratīvās un tiesiskās kapacitātes stiprināšanai atbilstoši ES prasībām.