Pārkāpumu un pierādījumu piemēri

26.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par tiesiskā pienākuma un naudas soda Ls 7718,9 apmērā piemērošanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai (LZRA). Konstatēts, ka LZRA ilgstoši īstenojusi sevišķi smagu Konkurences likuma pārkāpumu – aizliegtu vienošanos –, nosakot minimālo maksu, ko tās biedri var piemērot par gada pārskata pārbaudi.

1997.gada 16.maijā pieņemtais LZRA Kopsapulces lēmums noteica, ka minimālā samaksa par zvērināta revidenta pakalpojumiem, veicot gada pārskata pārbaudi, ir 500 Ls. Šis lēmums bija saistošs LZRA biedriem, kas ir visi Latvijas zvērinātie revidenti – šī gada aprīlī 159 fiziskas personas, no kurām 90% bijuši asociācijas biedri arī minētā lēmuma pieņemšanas laikā 1997.gadā.

Šāda vienošanās varēja veicināt mākslīgu cenu paaugstināšanu gadījumos, kad par mazāka apjoma pakalpojumiem tās varētu būt zemākas par Ls 500. Tāpat zvērinātiem revidentiem tika ierobežota iespēja konkurēt ar cenu, nosakot to zemāku par Ls 500.

Ar savu lēmumu KP piemērojusi LZRA tiesisko pienākumu atcelt pretlikumīgo 1997.gada lēmumu un par to informēt visus asociācijas biedrus.

Piemērotais naudas sods aprēķināts procentos no LZRA iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma un ņemot vērā pārkāpēja lomu, pārkāpuma smagumu, ilgumu un radītās vai iespējamās sekas – tas noteikts 5% apmērā un tādējādi attiecībā pret pārkāpēja neto apgrozījumu ir viens no augstākajiem KP piemērotajiem naudas sodiem par līdzīgu pārkāpumu.

Zvērināta revidenta atzinums par gada pārskata revīziju katru gadu obligāti nepieciešams uzņēmumiem, kas sasnieguši vismaz divus no trim kritērijiem: (1) to bilances kopsumma ir vismaz 250 000 latu, (2) neto apgrozījums – 500 000 latu vai (3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir vismaz 25. Pārējie uzņēmumi var zvērinātu revidentu pakalpojumus izmantot brīvprātīgi.

KP uzsāka LZRA darbību pārbaudi pēc Latvijas Tirgotāju asociācijas iesnieguma, kurā norādīts, ka zvērinātie revidenti, slēdzot līgumus, atsaucas uz LZRA lēmumu par minimālo samaksu par gada pārskata pārbaudi.