Jaunumi

Konkurences padome (KP) uzņēmumiem SIA “Rīgas satiksme” (RS), SIA “Pilsētas līnijas” (PL) un SIA “JCDecaux Latvija” (JCD) piemērojusi tiesisko pienākumu mainīt atsevišķus savstarpējo līgumu nosacījumus par reklāmas izvietošanu RS sabiedriskā transporta pieturvietās. KP konstatēja, ka līdzšinējie nosacījumi ilgstoši liedza piekļuvi JCD konkurentiem iesaistīties pieturvietu reklāmas tirgū.

2015. gadā SIA “Clear Channel Latvia” ar iesniegumu vērsās KP par iespējamu aizliegtu vienošanos starp RS, PL un JCD, kas satur nekonkurēšanas un ekskluzīvas piegādes noteikumus. KP veica apstākļu noskaidrošanu, no uzņēmumiem iegūstot papildu informāciju, t.sk. savstarpēji noslēgtos līgumus.

KP secināja, ka RS iznomājusi PL aptuveni 800 sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes reklāmas izvietošanai ar nosacījumu, ka PL 300 no tām izbūvēs no jauna. Savukārt PL minēto 300 pieturvietu nojumju izbūves tiesības nodevusi tālāk JCD reklāmas izvietošanai ar tādu pašu nosacījumu, proti, ka JCD šīs nojumes izbūvēs no jauna. Papildus tam tika noslēgts JCD un RS līgums, ar ko JCD izbūvētās nojumes nodod lietošanā bez maksas RS.

Izvērtējot līgumu nosacījumus, KP konstatēja atsevišķus punktus, kas ierobežo konkurenci ilgā laika posmā. Tie ir: 1) garš līguma termiņš, jo visi līgumi ir noslēgti uz vairāk nekā desmit gadiem (pašlaik tie ir spēkā līdz 2024. gadam), 2) reklāmas izvietošanas tiesību “rezervēšana” uz visām esošajām un potenciālajām RS pieturvietu nojumēm nākotnē; 3) automātiskā līguma pagarināšana.

KP, izvērtējot JCD veiktos ieguldījumus 300 sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvei, secināja, ka tie ir uzskatāmi par objektīvi attaisnojamiem ar garu līguma termiņu. Tajā pašā laikā KP iebilda pret tiesību rezervēšanas un automātiskas līgumu pagarināšanas punktiem, jo tie radīja PL un JCD beztermiņa ekskluzīvas tiesības reklāmu izvietošanai RS reklāmu nesējos, tai skaitā arī sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kā rezultātā tirgus tika ilgstoši bloķēts citiem uzņēmumiem.

Pamatojoties uz iestādes iebildumiem, JCD, PL un RS iesniedza KP rakstveida apņemšanās, kurās uzņēmumi pauda gatavību mainīt konkrētos līguma punktus un ievērot citus nosacījumus. KP apņemšanās ir akceptējusi, jo tādējādi tiek novērsti iestādes identificētie konkurences ierobežojumi.

KP informē, ka rakstveida apņemšanās ir publiski pieejamas. RS apņemšanās ietver pienākumu savā tīmekļa vietnē turpmāk publiskot informāciju par noslēgtajiem līgumu termiņiem ar PL un JCD, kā arī par nākotnes sadarbības iespējām ar RS par pieturvietu uzstādīšanu vai nomaiņu. Tādējādi visi uzņēmumi vienlīdzīgā un savlaicīgā veidā saņems informāciju par šādām sadarbības iespējām. KP ieskatā tas nākotnē nodrošinās vienlīdzīgas konkurences iespējas uz piekļuvi šai nozīmīgajai RS infrastruktūrai.

Būtiski norādīt, ka apņemšanās risina konkurences problēmas, kas saistītas ar aizliegtu vienošanos risku novēršanu, bet nevar atrisināt tās konkurences problēmas, kas saistītas ar publiskās darbības jomu. Konkurences likumā joprojām nav paredzētas pilnvaras KP iejaukties publisku personu darbībā.

Lietas izpētes laikā KP iepazinās ar Iepirkumu uzraudzības biroja viedokli, kurā birojs pieļauj, ka RS bija pienākums veikt iepirkumu par pieturvietu nojumju projektēšanu un izbūvi. Tādējādi KP apstākļu izvērtēšanas laikā atbilstoši savai kompetencei analizēja tikai faktisko situāciju, kas izveidojusies vienošanās rezultātā, un tās atbilstību konkurences tiesību normām.

Vienlaikus KP uzsver, ka publiskām personām un to uzņēmumiem, rīkojoties ar publiskajiem resursiem, ārkārtīgi svarīgi savā darbībā ir ievērot konkurences neitralitāti, t.i., neizmantot savas administratīvās priekšrocības publiskā jomā, izjaucot konkurences līdzsvaru tirgos, kuros darbojas brīva konkurence. Pārdomāts, godīgs un caurskatāms publiskais iepirkums ir veids, kā izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu un sniegt lielāku ieguvumu sabiedrībai.

RS rakstveida apņemšanās un vēstule par rakstveida apņemšanās izpildi

PL rakstveida apņemšanās

JCD rakstveida apņemšanās