Jaunumi

14.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietu pret LPPKS „Trikāta KS" un PKS „Dzēse", jo uzņēmumu vienošanās par cenām atbilst Konkurences likumā noteiktajam izņēmumam no aizlieguma – ieguvumi ekonomiskajai attīstībai no šādas vienošanās pārsniedz tās radītos ierobežojumus konkurencei.

Lietas ietvaros KP pārbaudīja, vai kooperatīvi, vienojoties par svaigpiena tirdzniecības cenu, nav pārkāpuši Konkurences likumu. Likums aizliedz savstarpēji konkurējošu uzņēmumu vienošanās par cenām, vienlaikus paredzot atsevišķus izņēmumus – no aizlieguma tiek atbrīvotas tādas vienošanās, kuras veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem, bet nelikvidē konkurenci.

Apkopojot informāciju par kooperatīvu darbību ilgākā laika periodā, KP secināja, ka minētā vienošanās bijusi nepieciešama un neizbēgama, lai īstenotu kopīgas piena pārstrādes rūpnīcas izveidi. Šobrīd īstenotais pārstrādes rūpnīcas projekts nodrošina patērētājiem izdevīgu konkurences saasināšanos un sortimenta paplašināšanos. Savukārt projekta realizācijā iesaistītajiem zemniekiem tas rada papildu noieta kanālu un ļauj palielināt neatkarību no piena pārstrādātājiem. Šie ieguvumi saskan arī ar Eiropas Savienībā īstenotajiem centieniem veicināt piena ražotāju konkurētspēju.

Būtiski arī, ka pārējo komercdarbību, kas nav saistīta ar pārstrādes rūpnīcu, kooperatīvi veic patstāvīgi, nelikvidējot konkurenci, turklāt pēc KP aicinājuma tie no savstarpējiem līgumiem ir izslēguši nosacījumus, kas radīja bažas par katra atsevišķā rūpnīcas projekta realizācijā iesaistītā kooperatīva tiesībām patstāvīgi noteikt svaigpiena, kas nav nepieciešams rūpnīcas darba nodrošināšanai, realizācijas noteikumus.

Informāciju par iespējamo pārkāpumu, kas kalpoja par iemeslu lietas ierosināšanai, KP ieguva, tirgus uzraudzības ietvaros apmeklējot PKS „Dzēse". Šī tirgus uzraudzība tika uzsākta, lai noskaidrotu, kāda ir konkurences situācija svaigpiena ražošanas tirgū un vai zemnieku vidū veidojas efektīva sadarbība.

Lēmums pieejams KP mājas lapā: saite