Jaunumi

Konkurences padomes (KP) loceklis Jānis Račko no 15. līdz 17.martam piedalījās Moldovas Republikas konkurences uzraudzības regulējošās iestādes rīkotajā konferencē “Competition Council: 10 years of activity - Progresses, Challenges, Perspectives”. Konferences mērķis bija izvērtēt Moldovas iestādes darbību gan konkurences tiesību regulējuma attīstībā, gan noteikumu praktiskā piemērošanā pēdējo desmit gadu laikā.

Pulcējot konkurenci uzraugošo iestāžu ekspertus no Eiropas valstīm un ASV, galvenie konferences diskusiju temati bija ne tikai Moldovas kolēģu paveiktais pēdējo desmit gadu laikā, bet arī jautājumi par digitālās ekonomikas ietekmi uz konkurences iestāžu darbu un problēmas, kas saistītas ar konkurences regulējuma izmaiņām un izaicinājumiem to pieņemšanai politiskā līmenī. Tāpat konkurenci uzraugošo iestāžu ekspertiem bija iespēja iepazīties ar ASV pieredzi karteļu kriminālizmeklēšanas praksē un starptautiskā sadarbībā šo pārkāpumu izmeklēšanā.

KP loceklis J. Račko konferences ietvaros sniedza īsu ieskatu par Latvijas konkurences iestādes jaunākām likumdošanas attīstības tendencēm, tajā skaitā tiesībām noteikt prioritātes lietu izskatīšanā, kas nav tikai tiesības, bet arī atbildīgāks pienākums turpmāk izmantot iestādes resursus efektīvi. J. Račko iepazīstināja arī ar iestādes esošo darbību publisko personu uzraudzībā un gūto praksi, izmeklējot smagākās konkurences tiesību pārkāpuma lietas.

Pieredzes un informācijas apmaiņa starp valstu konkurences iestādēm ir būtiska. Šāda sadarbība ļauj pilnveidot ne tikai nacionālās konkurences tiesības, bet arī konkurences jomu starptautiskā līmenī, tādējādi nodrošinot tirgus dalībniekiem vienlīdzīgas iespējas darboties brīvas un godīgas konkurences apstākļos.

Jau ziņots, ka no 2010. līdz 2012. gadam KP kopā Austrijas konkurences iestādi Eiropas Komisijas programmas “Twinning” ietvaros izstrādāja projektu konkurences politikas ieviešanai un valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai. Projekta laikā sasniegtie rezultāti Eiropas Savienības pārstāvjiem Moldovā ļāvuši to atzīt par vienu no veiksmīgākajiem valstī realizētajiem starptautiskās sadarbības piemēriem un uzsvērt projekta rezultātu plašo pozitīvo ietekmi uz valsts ekonomisko attīstību.

Projekta rezultātā 2012. gadā Moldovā tika pieņemts jauns Konkurences likums, kuru izstrādes procesā tā pilnībā tika pielāgota Eiropas Savienības konkurences tiesību regulējumam un jaunākai praksei. Moldovas konkurenci uzraugošā iestāde ir pilnībā autonoma savā darbībā, un likums paredz tiesības uzraudzīt arī publisku personu darbības.