Jaunumi

Konkurences padome (KP) pēc tirgus uzraudzībā konstatētajām nepilnībām maizes piegādei mazumtirdzniecībā aicinājusi lielos tirgus spēlētājus SIA “RIMI Latvija” un SIA “Maxima Latvija” uzlabot iekšējos kontroles procesus, lai novērstu šaubas par to rīcības atbilstību Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumam (NMPAL). Vienlaikus KP atgādina pārējiem mazumtirgotājiem par nepieciešamību korekti piemērot NMPAL regulējumu, atturoties no darbībām, kas var liecināt par to iepirkuma varas ļaunprātīgu izmantošanu.

KP tirgus uzraudzībā konstatēja, ka atsevišķu piegādātāju un noteiktu mazumtirgotāju sadarbībā regulāri notiek maizes un miltu izstrādājumu atpakaļatdošana, par cēloni norādot kvalitātes problēmas. Vienlaikus darījumos ar citiem mazumtirgotājiem tiem pašiem piegādātājiem “nekvalitatīvas” produkcijas intensīva atpakaļatdošana netika konstatēta. Šādas prakses regularitāte rada bažas par mazumtirgotāju rīcības tiesiskumu, izmantojot preču atpakaļatdošanas nosacījumu kā pastāvīgu risinājumu, nevis izņēmumu, kā to paredz NMPAL.

KP secināja, ka nekvalitatīvas maizes atpakaļ atdošanas process nav izsekojams. Proti, ne visos gadījumos, kad mazumtirgotāji izraksta atpakaļ atdošanas pavadzīmes, tiek noformēti akti/pretenzijas lapas, kur gan piegādātāja, gan mazumtirgotāja pārstāvji ar saviem parakstiem apliecina, ka prece ir bijusi nekvalitatīva. Tāpat netiek dokumentēts preces piegādes laiks. KP uzsver, ka mazumtirgotāju pienākums ir nodrošināt, lai par nekvalitatīvām atzītu preču kustību būtu iespējams izsekot.

Papildus KP konstatēja, ka mazumtirgotāju un piegādātāju sniegtā informācija par maizes degustāciju biežumu un skaitu nesakrīt. Skaidrojot iemeslus, KP secināja, ka maizes degustāciju uzskaites kārtība veikalos ir neizsekojama un ar neefektīvu kontroli. Tādējādi nebija iespējams noteikt, vai pavadzīmes ar nulles vērtību, ko parasti piegādātāji sagatavo degustācijas precēm, izrakstītas par notikušām degustācijām vai ar slēptu mērķi apmainīt atvestās preces pret tām, kurām beidzies derīguma termiņš. Tas rada bažas par NMPAL ietvertā preču atpakaļ atdošanas aizlieguma neievērošanu. KP ieskatā, gan piegādātājiem, gan mazumtirgotājiem jāuzlabo maizes degustāciju pieteikšanas, saskaņošanas, organizēšanas un uzskaites kārtība.

Lai pārliecinātos, ka praksē tiek ievēroti tirgus uzraudzības ieteikumi un norādījumi, KP plāno veikt atkārtotu pārbaudi 2021. gadā.

Tirgus uzraudzības mērķis bija izvērtēt, vai mazumtirgotāju un maizes piegādātāju sadarbība atbilst NMPAL tvērumam, konstatēt problēmas maizes piegādēs mazumtirdzniecībā un sniegt iespējamos risinājumus. Padziļināti KP vērtēja piegādātāju loģistikas pakalpojumu sniegšanu, maizes atpakaļ atdošanas gadījumus un degustāciju kārtību mazumtirgotāju veikalos.

KP pieprasīja informāciju no 15 mazumtirgotājiem, kas saimniecisko darbību veic ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības jomā un uz kuriem attiecas NMPAL regulējums, kā arī 19 piegādātājiem, kas darbojas maizes ražošanas, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanas sektorā.

Uzraudzības laikā KP izvērtēja mazumtirgotāju un piegādātāju noslēgtos piegādes līgumus, kā arī informāciju par mazumtirgotāju veikalos organizētajām maizes degustācijām periodā no 2016. gada, kad spēkā stājās NMPAL, līdz 2018. gadam.