Jaunumi

13.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, kurā konstatēta aizliegta vienošanās starp vairākām komercsabiedrībām, kuras veic ceļu būvniecības, uzturēšanas un/vai meliorācijas darbus, piedaloties cenu aptaujās laikā no 2002. līdz 2005. gadam. Komercsabiedrībām SIA „Mikor", SIA „Krustpils", SIA „Ošukalns", VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs" (kā VAS „Latgales ceļi" filiāles „Jēkabpils ceļi" saistību un tiesību pārņēmējai), SIA Ceļu būvniecības sabiedrība „Aizkraukle" un SIA „Līvānu meliorators" uzlikts naudas sods kopumā Ls 78 383,52 apmērā.

Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punkta pārkāpums – vienošanās par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem – tika konstatēts SIA „Mikor" darbībās, piedaloties 8 cenu aptaujās (uzliktais naudas sods – Ls 19 182,12), VAS „„Latgales ceļi" filiāles „Jēkabpils ceļi"" darbībās, piedaloties 6 cenu aptaujās (naudas sods Ls 25 754,31 apmērā uzlikts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs" kā VAS „„Latgales ceļi" filiāles „Jēkabpils ceļi"" saistību un tiesību pārņēmējai), SIA „Līvānu meliorators" darbībās, piedaloties 3 cenu aptaujās (naudas sods – Ls 6057,79), SIA CBS „Aizkraukle" darbībās, piedaloties 2 cenu aptaujās (naudas sods – Ls 2994,55), SIA „Ošukalns" darbībās, piedaloties 2 cenu aptaujās (naudas sods – Ls 11 213,54), un SIA „Krustpils" darbībās, piedaloties 2 cenu aptaujās (naudas sods – Ls 13 181,21). Naudas sods tika noteikts procentos no komercsabiedrības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu, t.sk. pārkāpuma veidu, pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas un katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu tajā.

KP savā lēmumā norādījusi, ka komerciālajā darbībā nav pieļaujama konkurentu apmaiņa ar komerciālās darbības plāniem un citu komerciāli jutīgu informāciju. Ja konkurenti saskaņo savus plānus vai dara tos zināmus viens otram, ekonomiskā sāncensība nenotiek, tādējādi pretendentu vienošanās pirms iepirkumu procedūrām uzskatāma par konkurences deformēšanu.

Par minēto tirgus dalībnieku vienošanos – darbību saskaņošanu – liecināja kontaktu esamība starp komercsabiedrībām, sakritības iesniegtajos piedāvājumos (vienādas kļūdas vai neatbilstība pasūtītāja paraugam, vizuāli līdzīgs noformējums un atsevišķos gadījumos – vienādas cenas noteiktās darba pozīcijās), kā arī vairākās cenu aptaujās viena vai vairāku pretendentu iesniegto piedāvājumu elektroniskās versijas atrašanās SIA „Mikor" valdes priekšsēdētāja darba vietā esošajā datorā.

Pārkāpumi konstatēti, pretendentiem piedaloties iepirkuma procedūrās, kuras organizējusi VAS „Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas mežsaimniecība, Dienvidlatgales mežsaimniecība, Salas pagasta padome, kā arī fiziska persona R.K. (SAPARD apakšprogrammas ietvaros).

Lēmums