Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi tirgus uzraudzību, kurā izvērtēja atsevišķu valsts iestāžu informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas ietekmi uz konkurenci. Uzraudzības laikā KP nesaskatīja iespējamus konkurences ierobežojumus, vienlaikus iestāde preventīvi informēja iesaistītās puses par iespējamiem riskiem informācijas sistēmu izstrādē un lietošanā.

KP uzraudzību ierosināja pēc uzņēmēju konsultācijās un lietu izskatīšanas ietvaros gūtās informācijas, kas norādīja uz pazīmēm par iespējamiem konkurences ierobežojumiem gadījumos, kad uzņēmējiem ir obligāta prasība savā darbībā izmantot konkrētas valsts informācijas sistēmas.

Uzraudzības laikā KP novēroja, ka šādu valsts informācijas sistēmu skaits ir neliels un vairumā gadījumu komersantiem tajās ir jāievieto dati vai atskaites par savu darbību, un šo informācijas sistēmu datus var izmantot gan uzņēmēji, gan privātpersonas. Lai arī šādas informācijas sistēmas ir vairāku valsts iestāžu pārziņā, KP pēc sava vērtējuma izvēlējās sešas analīzei atbilstošākās – piecas Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu  atbildībā esošās informācijas sistēmas un Valsts zemes dienesta pārziņā esošo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu.

KP secināja, ka konkrētās informācijas sistēmas ir savstarpēji savietojamas un papildināmas ar citas iesaistītās puses informācijas sistēmu, lai tā varētu nodrošināt savu komercdarbību. Tāpat, izmantojot vai iesniedzot tajās datus, uzņēmējiem nav nepieciešams izmantot specifiskas iekārtas, turklāt obligāto prasību izpildei konkrēto informāciju pārsvarā iespējams iesniegt gan elektroniski, gan papīra formā.

Izvērtējot uzraudzības laikā iegūtos datus, KP nesaskatīja pazīmes, kas varētu liecināt par konkurences ierobežojumiem gan konkrēto informāciju sistēmu izstrādāšanā un uzturēšanā, gan to izmantošanā, uzņēmējiem izpildot valsts noteiktās prasības un veicot komercdarbību. Lai preventīvi novērstu iespējamus konkurences kropļojumus un ierobežojumus uzņēmējdarbībai nākotnē, KP informēja atbildīgās personas par iespējamiem riskiem informācijas sistēmu izstrādē un lietošanā.

Vienlaikus KP aicina uzņēmējus ziņot iestādei par iespējamiem konkurences ierobežojumiem, ar kuriem tie saskārušies valsts iestāžu informācijas sistēmu izmantošanā. Par konkurences kropļojumiem KP iespējams ziņot gan rakstiski, iesniedzot iesniegumu vai anonīmi aizpildot pieteikumu iestādes mājas lapā, gan konsultējoties ar KP ekspertiem klātienē vai telefoniski pa tālr. 67282865.