Konkurences padome (KP), veicot tirgus uzraudzību par izglītības iestāžu darbību, nodrošinot dienesta viesnīcas pakalpojumus trešajām personām, rosina gan pārskatīt esošo normatīvo regulējumu, kas regulē maksas pakalpojumu izcenojuma noteikšanu publiskām personām, gan izglītības iestādēm pārvērtēt, vai to dienesta viesnīcu darbība konkrētajā tirgū ir nepieciešama.

KP ierosināja tirgus uzraudzību pēc vairākkārt saņemtām sūdzībām, par potenciāliem konkurences ierobežojumiem, izglītības iestāžu dienesta viesnīcām iznomājot naktsmītnes tūristiem. Tirgus uzraudzības mērķis bija veikt dienesta viesnīcu darbības analīzi, sniedzot pakalpojumus trešajām personām, t.i., tūristiem, un identificēt normatīvā regulējuma prasības, kas, iespējams, veicina atšķirīgus konkurences apstākļus.

Normatīvais regulējums neveicina konkurenci

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izglītības iestādes var sniegt maksas pakalpojumus, ja vien tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. Tirgus uzraudzības ietvaros KP secina, ka teju visas dienesta viesnīcas, nosakot izcenojumu, ievēro Ministru kabineta (MK) 2011. gada 3. maija noteikumos Nr. 333 noteikto metodiku maksas pakalpojuma izcenojuma noteikšanai, ka samaksa par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. Tādējādi tūristiem pie samaksas par dienesta viesnīcu netiek pievienots peļņas apmērs. Šāda situācija rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, publiskām personām konkurējot ar privātajām tūrisma mītnēm par identisku pakalpojumu.

KP uzskata, ka, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu, cenām jābūt noteiktām atbilstoši tirgus principiem, t. i., ietverot arī peļņu. Lai ar regulējumu nodrošinātu godīgas konkurences apstākļus, KP ieskatā, ir jāvērtē nepieciešamība normatīvajos aktos noteikt, ka publiskām personām, kas veic saimniecisko darbību, maksa par pakalpojumu ir jānosaka atbilstoši tirgus cenai, nepiemērojot līdzšinējo principu, ka maksa par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar pakalpojumu saistītās izmaksas.

Cenu nesamērīgums

KP tirgus uzraudzībā secina, ka konkurenci ietekmē dienesta viesnīcu maksas pakalpojumu cenu nesamērīgums, lielākajai daļai dienesta viesnīcu piemērojot maksu par gultas vietu vai numuriņu diennaktī robežās no 3 līdz 10 eiro, un tikai dažviet pārsniedzot 20 eiro vai sasniedzot 100 eiro par paaugstināta komforta numuriņiem ar papildu piedāvājumu, piemēram, nodrošinātām brokastīm.

Papildu KP secina, ka neraugoties uz nepārprotamu izmaksu pieaugumu pēdējo gadu laikā, liela daļa pašvaldību dienesta viesnīcas nav veikušas naktsmītņu maksas pakalpojumu cenrāžu aktualizēšanu. Tāpat KP uzskata, ka Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas dienesta viesnīcu iespējas operatīvi reaģēt uz nepieciešamību veikt izmaiņas cenrādī, apgrūtina apstāklis, ka dienesta viesnīcu cenrāži kā normatīvie akti tiek apstiprināti MK. Tāpēc KP rosina atbildīgās ministrijas regulāri uzraudzīt un atbalstīt dienesta viesnīcas, lai nodrošinātu nepieciešamo grozījumu izdarīšanu un, ja to nav iespējams nodrošināt, apsvērt maksas pakalpojumu cenas noteikšanu pēc tāmes.

Papildu priekšlikumi konkurences situācijas uzlabošanai

Lai mazinātu konstatētos konkurences ierobežojumus, KP aicina izglītības iestādes izvērtēt, vai dienesta viesnīcas būtu iespējams nodot nomā privātam tirgus dalībniekam, nomas līgumā paredzot sadarbības aspektus un izglītības iestādei nosakot gan nomas maksu studentiem, gan iekšējās kārtības noteikumus. Īpaši tas būtu attiecināms uz tām dienesta viesnīcām, kurās skolēni vairs netiek izmitināti vai skolēnu izmitināšanas proporcija pret tūristiem ir mazāka.

Papildus ir nepieciešams izvērtēt ieguvumu no dienesta viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanas trešajām personām un to radīto ietekmi uz konkurenci un, ja dienesta viesnīca negatīvi ietekmē privāto uzņēmējdarbību, izglītības iestādei būtu jāatsakās no pakalpojuma sniegšanas.

Paula Celma

Paula Celma

Vecākā komunikācijas speciāliste
paula.celma [at] kp.gov.lv