Jaunumi

Konkurences padome (KP), noslēdzot pārrunu procedūru ar pašvaldības uzņēmumu SIA “Aizkraukles ūdens” par iespējamu tirgus varas izmantošanu, atgādina – pašvaldību nepamatota iesaiste uzņēmējdarbībā, ja preces un pakalpojumus nodrošina privātais sektors, nav pieļaujama. Tāpēc KP atkārtoti aicina pašvaldības izvērtēt to nepieciešamību iesaistīties komercdarbības aktivitātēs un novērst iespējamos konkurences kropļošanas riskus.

Pārrunu rezultātā KP ir novērsusi SIA “Aizkraukles ūdens” ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, kas izpaudās kā nepamatotas priekšrocības ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū. Uzņēmums līgumā ar klientiem bija ietvēris netaisnīgus noteikumus, kas liedza citām personām veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu, tādējādi radot nepamatotus konkurences ierobežojumus privātajiem uzņēmējiem.

Apstākļu izpētes laikā KP konstatēja, ka Aizkraukles pašvaldība ir izdevusi instrukciju, kas paredz kārtību – ja ūdens patēriņa skaitītāju ir uzstādījusi cita persona, tad tā plombēšana veicama SIA “Aizkraukles ūdens” klātbūtnē. Informācija par šo kārtību ievietota arī Aizkraukles novada domes mājas lapā.

Pēc normatīvā regulējuma, t.sk. nozares speciālo normatīvo aktu, izvērtēšanas KP norāda, ka ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu pēc verifikācijas var sniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu. Tikmēr konkrētā pakalpojuma sniedzēju izvēlas nekustamā īpašuma īpašnieks, kura piederošajā īpašumā nepieciešams veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu pēc verifikācijas.

Lai konkurences kropļojumu novērstu pēc iespējas ātri, KP uzsāka pārrunu procedūru, neierosinot formālu pārkāpuma lietu. Pārrunu laikā SIA “Aizkraukles ūdens” mainīja ierobežojošos līguma nosacījumus un precizēja informāciju novada pašvaldības mājas lapā, savukārt Aizkraukles dome veica labojumus izdotajā instrukcijā, kā rezultātā tika novērstas netaisnīgās SIA “Aizkraukles ūdens” konkurences priekšrocības.

KP padomes loceklis Jānis Račko: „Pašvaldību radītie šķēršļi brīvas un godīgas konkurences attīstībai aizvien biežāk nonāk Konkurences padomes redzeslokā. Pašvaldībām ir jābūt atbildīgām un jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldības principiem, lai izvairītos no konkurences vides deformēšanas. Nodrošinot konkurences priekšrocības saviem uzņēmumiem, tiek nodarīts ne tikai būtisks kaitējums pašvaldības teritorijā strādājošiem uzņēmējiem, kam ilgtermiņā zūd vēlme ieguldīt līdzekļus attīstībai, bet arī iedzīvotājiem, kam liegts iegādāties preces un pakalpojumus patiesas konkurences apstākļos.”

Atbilstoši OECD norādītajam attiecībā uz konkurences neitralitātes principa ievērošanu regulējuma jomā uzņēmējdarbības vides kontekstā publiskām personām piederošām kapitālsabiedrībām ir jābūt pakļautām tādam pašam regulējumam kā privātajiem uzņēmumiem.

KP norāda, ka īsā laika periodā šis ir jau ceturtais gadījums, kad iestāde konstatē pašvaldību vai to kapitālsabiedrību radītos konkurences ierobežojumus, kas izpaužas kā konkurējošu uzņēmumu kavēšana sniegt ūdens skaitītāju patēriņa uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus iedzīvotājiem.

Lai novērstu šādus un līdzīgus pašvaldību un to kapitālsabiedrību nepamatoti radītos konkurences ierobežojumus, KP aicina pašvaldības izvērtēt to nepieciešamību iesaistīties uzņēmējdarbībā. Tāpat KP atgādina, ka pašvaldībām ir pienākums sekot līdzi, vai tām piederošie uzņēmumi darbību veic saskaņā ar Konkurences likuma normām, un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem uzņēmumiem piedalīties godīgas konkurences cīņā.