Jaunumi

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. pantam valstij un pašvaldībām ne retāk kā reizi piecos gados ir jāveic izvērtējums, vai to iesaiste uzņēmējdarbībā ir pamatota. Tāpēc Konkurences padome (KP) 28. jūlijā plkst. 10.00-11.00 rīkos valsts kapitālsabiedrībām vebināru, kura mērķis ir atvieglot publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanu. 

Saskaņā ar VPIL 88. panta pirmo un otro daļu publiska persona – valsts un pašvaldības – savu funkciju efektīvai izpildei var iesaistīties komercdarbībā, dibinot savu kapitālsabiedrību, iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, saglabājot līdzdalību vai paplašinot kapitālsabiedrības darbību. Tomēr visos minētajos gadījumos publiskai personai ir obligāts nosacījums veikt izvērtējumu un gūt apstiprinājumu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi novērst tirgus nepilnību jeb uzticēt preču un pakalpojumu sniegšanu privātajiem uzņēmējiem, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Lai novērstu riskus, ka publiska persona nepamatoti iesaistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konkurenci, apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu privāto komersantu darbību tirgū, publiskām personām, dibinot jaunas vai pārvērtējot savu līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās, nepieciešams veikt plānoto darbību izvērtējumu. Šāds izvērtējums, ietverot novērtējumu par ietekmi uz konkurenci, jāveic ne retāk kā reizi piecos gados. Vairums publisku personu pēdējo izvērtējumu veikušas 2015. gada beigās. 

Lai atvieglotu valsts kapitālsabiedrību darbu, gatavojot nepieciešamo izvērtējumu, KP rīko vebināru, kurā plāno iztirzāt šādas tēmas:

Priekšnoteikumi valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā; Līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšana; Konkurences padomes izstrādātie palīglīdzekļi kapitālsabiedrību izvērtējuma veikšanai; Konkurences neitralitātes ievērošana.

Vebinārā uzstāsies Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i. Jānis Račko un Konkurences veicināšanas nodaļas vecākā juriskonsulte Santa Logina.

Pieteikties šeit: https://ej.uz/registracijavebinaram_KP

Lai uzzinātu plašāku informāciju par pasākumu, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāju Zani Gorškovu (e-pasts: zane.gorskova@kp.gov.lv; tālr. nr. 67365216).