Konkurences padome (KP) aicina uzņēmumus, aizpildot elektroniski pieejamo anketu, pieteikties iestādes plānotajiem semināriem par vertikālām vienošanām, kuras noslēguši divi vai vairāki neatkarīgi tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un iespējamiem konkurences riskiem tajās.  Semināru cikls par vertikālām vienošanām plānots klātienē 2022. gada rudenī.

Vertikālas vienošanās starp tirgus dalībniekiem nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums novērtēt, vai vienošanās atbilstīgi gan nacionālajām tiesību normām, gan Eiropas Savienības tiesību normām nav uzskatāma par tādu, kas ierobežo konkurenci, un tādējādi ir aizliegta.

Piemēram, par nosacījumiem, kurus aizliegts piemērot vertikālās vienošanās, ir uzskatāmi šādi ierobežojumi:

  • par fiksētas vai minimālās tālākpārdošanas cenas noteikšanu pircējam;
  • ierobežojums veikt pasīvo pārdošanu ekskluzīvajās teritorijās vai ekskluzīvajām klientu grupām, ko piegādātājs rezervējis sev vai piešķīris citam pircējam;
  • aizliegums selektīvās izplatīšanas tīkla dalībniekiem, kuri saimniecisko darbību veic mazumtirdzniecības līmenī, veikt aktīvo vai pasīvo pārdošanu gala patērētājiem vai savstarpējas piegādes;
  • aizliegums piegādātājam pārdot sastāvdaļas kā rezerves daļas gala patērētājiem un nepilnvarotiem remontētājiem;
  • aizliegums pircējiem efektīvi izmantot internetu, piemēram, ierobežojot pircēja iespēju reklamēties tiešsaistē u.c. nosacījumi.

KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite: “Iesaiste aizliegtās vertikālās vienošanās ir uzskatāma par smagu konkurences tiesību pārkāpumu, par ko pienākas naudas sods līdz 5 % no uzņēmuma apgrozījuma. Tādēļ, lai uzņēmēji patstāvīgi spētu novērtēt, vai savas neuzmanības vai zināšanu trūkuma dēļ tie nav iesaistījušies aizliegtās vertikālās vienošanās, piemēram, piekrītot tirgot preci par piegādātāja fiksētu cenu, ir iespējams izmantot Konkurences padomes izstrādāto pašnovērtējuma rīku, kā arī sagatavotās vadlīnijas par vertikālu vienošanos par tālākpārdošanas cenu noteikšanu atpazīšanu un izvērtēšanu. Aicinām uzņēmējus izmantot iespēju par vertikālām vienošanām izglītoties arī plānotajos Konkurences padomes semināros, jo būtiski ir apgūt zināšanas, kā atpazīt aizliegtas vertikālas vienošanās, tādējādi iespējamos pārkāpumus novēršot pašiem.”

Ņemot vērā, ka 2022. gada 1. jūnijā spēkā stājās Vertikālo nolīgumu grupu atbrīvojuma regula un skaidrojošās Vertikālās pamatnostādnes, kurā Eiropas Komisija sniegusi jaunu interpretāciju par vertikālām vienošanām, uzņēmējiem ir īpaši aktuāli pieteikties uz KP semināriem.

Anketas aizpildīšanai nepieciešamais laiks – 4 minūtes.

Aptauju iespējams aizpildīt līdz 10. jūlijam.

APTAUJA ŠEIT!

Aptaujas ietvaros iegūtā informācija tiks apstrādāta tikai, lai veiktu personas reģistrāciju dalībai seminārā un lai nodrošinātu saziņu par semināru turpmāko norisi.

Aptauja