Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir uzdevusi pašvaldības uzņēmumam SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, kas ir dominējošā stāvoklī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā Jelgavā, izvērtēt un mainīt savu rīcību attiecībā uz ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas pakalpojumu sniedzējiem.

KP pērn saņēma SIA “IUNGENZ” sūdzību, ka Jelgavas pilsētas domei piederošā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” liek nepamatotus šķēršļus privātajam uzņēmumam sniegt individuālo ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu pašvaldības uzņēmuma pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, vienlaikus pati piedāvājot veikt šādus pakalpojumus.

Apstākļu izpētes laikā KP konstatēja, ka pašvaldības uzņēmumam ir jārīkojas atšķirīgi gadījumos, kad a) daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un saskaņā ar pilnvarojuma līgumu apsaimniekošanu uzticējuši SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” un kad b) dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības.

Proti, daudzdzīvokļu mājās, kur dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, pašvaldības uzņēmumam ir jārīkojas atbilstoši īpašnieku uzticētajam pilnvaru apjomam, to nepārsniedzot. Tas nozīmē, ja apsaimniekošanas līgumā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nav uzdots izvēlēties ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas pakalpojumu sniedzēju, uzņēmums nevar uzstādīt papildu prasības nedz privātā sektora konkurentiem, nedz iedzīvotājiem.

Savukārt daudzdzīvokļu mājās, kur dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, pašvaldības uzņēmums ir tiesīgs rīkoties atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas paredz tā pārstāvja klātbūtni skaitītāja pievienošanas laikā, t.sk. gadījumos, kad ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu veic privātais komersants.

Tā kā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nebija ņēmusi vērā šīs atšķirības un šāda rīcība Konkurences likuma izpratnē ir uzskatāma par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, KP īstenoja pārrunu procedūru. Iestāde aicināja pašvaldības uzņēmumu pārvērtēt un mainīt savu rīcību attiecībā uz ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas pakalpojumiem, kā arī turpmāk neierobežot iespēju privātajiem uzņēmējiem sniegt ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojumus. Tāpat KP norādīja uz aizliegumu iedzīvotājiem izvirzīt nepamatotas prasības, kas ierobežo to iespēju brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju.

KP atgādina, ka šis ir jau sestais gadījums, kad iestāde konstatē dominējošā stāvoklī esoša pašvaldības uzņēmuma neatbilstības godīgas konkurences principiem tieši šajā jomā. Tāpat KP atkārtoti uzsver, ka pašvaldībām ir īpaša atbildība ievērot konkurences neitralitāti, nepamatoti neierobežojot privāto komersantu darbības un līdz ar to konkurenci reģionā, kā arī jāvērtē, vai tirgū pastāv tirgus nepilnība, kad pašvaldības kapitālsabiedrībai ir tiesības sniegt pakalpojumus, ko nevar nodrošināt privātais sektors.

KP vēstule iesaistītajām pusēm