Jaunumi

Ministru kabineta 20. septembra sēdē pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma Konkurences padomes locekļa amatā apstiprināts Ivars Kassalis.

Ņemot vērā I. Kassaļa iepriekšējo darba pieredzi un iegūto izglītību, Ekonomikas ministrija uzskata, ka līdz ar viņa apstiprināšanu padomes locekļa amatā būtiski tiks stiprināts Konkurences padomes darbs un konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšana no ekonomiskajiem aspektiem.

Konkursa komisija kā piemērotāko pretendentu Konkurences padomes locekļa amatam atzina I. Kassali, atzinīgi novērtējot viņa profesionālās zināšanas un līdzšinējo pieredzi starptautiskos uzņēmumos – vadības, biznesa attīstības, klientu apkalpošanas, finanšu plānošanas un administrēšanas sfērās, kā arī atzinīgi novērtējot viņa iegūto izglītību – maģistra grādu sociālajās zinātnēs un ekonomikas doktora grādu.

Konkurences padomes locekļa galvenie amata pienākumi ir īstenot valsts politiku konkurences tiesību jomā, piedalīties iestādes darbības stratēģijas izstrādē un ieviešanā, lemt par Konkurences padomes sēdēm sagatavotiem lietu, tirgus uzraudzību un citiem izskatāmajiem materiāliem, sniedzot pamatotu personīgo viedokli, piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē, pārstāvēt iestādi dažādās apspriedēs, komisijās, darba grupās un organizācijās, kā arī sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivizēšanai un aktīvi iesaistīties pārmaiņu vadībā.

Konkursu uz Konkurences padomes locekļa amatu Ekonomikas ministrija izsludināja šā gada 25. jūlijā, kā galvenās prasības nosakot izpratni par konkurences ekonomiskajiem aspektiem, tirgus izpētes metodoloģiju un ekonomiskās analīzes pielietošanu, izpratni par konkurences tiesībām un to piemērošanu, kā arī analītisko domāšanu un stratēģisku redzējumu. Dalībai konkursā kopumā pieteicās 22 pretendenti, konkursa otrajai kārtai tika izvirzīti 7 pretendenti, taču konkursa pēdējās atlases kārtas ietvaros notika padziļinātas intervijas ar 2 kandidātiem.

Avots: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.