Informācija presei Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir apkopojusi 2022. gada darbības rezultātus un aprēķinājusi, ka vidējais sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas Latvijā laika periodā no 2020. līdz 2022. gadam pārsniedz 51,5 miljonus eiro gadā. Ņemot vērā iestādes budžetu šajā periodā, katrs iestādei piešķirtais eiro vidēji rada sabiedrības ieguvumu 26,73 eiro apmērā.

Lai aprēķinātu sabiedrībai radīto ieguvuma, KP balstās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) starptautiski rekomendētā metodoloģijā, pielāgojot to Latvijas tautsaimniecības īpatnībām un papildinot ar Eiropas Komisijas ieteikumiem un citu pasaulē augsti novērtētu konkurences uzraudzības iestāžu praktiskajiem atzinumiem.

Sabiedrības ieguvuma aprēķina iegūšanai tika vērtēti iestādes pieņemtie lēmumi periodā no 2020. līdz 2022. gadam, vērtējot tūlītējo labumu, ko gūst cietušie uzņēmumi un patērētāji no KP darbībām, kas īstenotas sabiedrības labā, novēršot aizliegtas vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Vienlaikus aprēķinā tiek iekļauta apvienošanās kontrole, nepieļaujot nelabvēlīgu uzņēmumu tirgus varas koncentrāciju un iestādes preventīvās darbības jeb brīdinājumi un pārrunu procedūras ar uzņēmumiem, kuri pieļāvuši maznozīmīgākus aizliegtu vienošanos vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumus. Aprēķinā netiek iekļauti KP piemērotie un uzņēmumu nomaksātie naudas sodi, jo to primārais mērķis ir turpmāka uzņēmumu atturēšana no līdzīgu pārkāpumu veikšanas nākotnē.

Nozīmīgu pienesumu sabiedrības labā 2022. gadā sniedza ne vien izteikti pieaugošā tirgus dalībnieku vēlme apvienoties, stiprinot pozīcijas tirgū, bet arī zīmīgais KP preventīvais darbs, brīdinot tirgus dalībniekus un veicot pārrunu procedūrās. Mazāk nozīmīgu iespējamo pārkāpumu gadījumos īstenotas 11 prevencijas, kopumā brīdinot 16 juridiskas personas par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem, tādējādi īstenojot “Konsultē vispirms” principu”.

KP priekšsēdētājs J. Gaiķis: “Nedz uzsākto pārkāpumu lietu skaits, nedz piemērotie sodi, kas darbojas kā prevencijas rīks, nenorāda iestādes darbības efektivitāti tik pamatoti, cik sabiedrības ieguvums no Konkurences padomes darbības. Trīs gadu stratēģiskajā periodā tas ir būtiski pārsniedzis iepriekš cerēto, pārsniedzot vairāk kā 51,5 miljonus eiro gadā. Prieks apzināties un vēlreiz no jauna atgādināt, ka mūsu veiktais darbs ir atbildība pret visu Latvijas sabiedrību.”

Lai mazinātu sabiedrības ieguvuma rādītāja mainīgumu, kas rodas no katru gadu atšķirīgā atklāto pārkāpumu skaita un apjoma, sabiedrības ieguvums tiek aprēķināts kā trīs gadu vidējais rādītājs. Analizētais trīs gadu periods sakrīt ar KP darbības stratēģijas periodu.