Jaunumi

Konkurences padomes (KP) 2020. gada galvenās darbības prioritātes būs saistītas ar smagāko pārkāpumu lietu izmeklēšanu, t.sk. ar jau uzsāktu nozīmīgu lietu izmeklēšanu, kā arī publisku personu – valsts, pašvaldības un to kapitālsabiedrību – darbību uzraudzību tirgū.

Laikus pamanīt un novērst smagākos konkurences tiesību pārkāpumus ir nemainīga KP prioritāte. Iestāde šogad turpinās izmeklēt iepriekš uzsāktās apjomīgās lietas – iespējamo būvniecības uzņēmumu karteli, Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas jeb t.s. AS “Tīrīga” lietu, kā arī iespējamo dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū.

Maznozīmīgāku pārkāpumu indikāciju gadījumos KP turpinās jau veiksmīgi iedibināto praksi un izmantos preventīvus rīkus – brīdinājumus, pārrunas un publiskus aizrādījumus. Šādas “Konsultē vispirms” principa metodes tiek izmantotas tikai gadījumos, ja tirgus dalībnieki pirmo reizi ir nonākuši KP redzeslokā un īstenotais konkurences ierobežojums nav radījis būtiski nelabvēlīgas sekas.

Tāpat viena no būtiskākajām 2020. gada aktualitātēm ir jaunā Konkurences likuma norma, kas no š.g. 1. janvāra aizliedz publiskām personām – valstij, pašvaldībām un tām piederošām kapitālsabiedrībām – pārkāpt vienlīdzīgas konkurences principus, nepamatoti ierobežojot privātajiem uzņēmējiem iespēju darboties tirgū. Likums paredz, ka gadījumā, ja publiskas personas vai tām piederošās kapitālsabiedrības kavēs konkurenci, KP veiks pārrunas. Ja pārrunas būs nesekmīgas, padome būs tiesīga uzlikt pienākumu novērst konkurences kavējumu. Ja pašvaldība šo pienākumu neievēros, KP varēs piemērot naudas sodu līdz trim procentiem no kapitālsabiedrības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Papildus tam valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām reizi piecos gados ir jāiesniedz KP izvērtējums par to komercdarbības pamatotību, un vairums pēdējo izvērtējumu veikušas 2015. gada beigās. Tāpēc šogad KP sagaida intensīvu konsultāciju un atzinumu sniegšanas darbs atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta piemērošanai.

2020. gadā KP turpinās arī līdzdarboties normatīvo aktu un dažādu tirgu sakārtošanā.  Lai novērstu konkurences šķēršļus nozaru regulējumā, KP pievērsīs pastiprinātu uzmanību dažādām nozarēm, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanai un farmācijai.

Būtiski, ka 2020. gadā Latvijas nacionālajos tiesību aktos, t.sk. Konkurences likumā, jāpārņem t.s. ECN+ direktīva 2019/01, kas paredz, ka visām Eiropas Savienības konkurences iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem rīkiem efektīvai konkurences tiesību piemērošanai. KP jau 2019. gadā uzsāka darbu, gatavojot nepieciešamos grozījumus, lai stiprinātu iestādes pilnvaras.

2020. gads ir KP trīsgadu darbības stratēģijas (2020.-2023.g.) izpildes pirmais gads un iestāde trīsgadu stratēģiskajam ciklam definējusi divas pamatprioritātes: 1) efektivizēt konkurences uzraudzību un pārkāpumu izmeklēšanu nozīmīgās nozarēs un 2) veicināt izpratni par godīgas konkurences radītiem ieguvumiem sabiedrībā.

Iestāde prioritārās nozares un būtiskākās konkurences vides problēmas, kuru novēršanai nepieciešams rast risinājumu, formulē balstoties uz nozaru un uzņēmējdarbības vidē konstatētajām tendencēm un izaicinājumiem, kā arī iestādes iepriekšējo darba plānu izpildi un resursu iespējām.