Informācija presei Jaunumi NTPAL

Konkurences padome (turpmāk – KP), ievērojot, ka 2021. gada 1. novembrī spēkā stājās Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (turpmāk – NTPAL), tirgus dalībniekiem ir sagatavojusi skaidrojošas jaunā likuma piemērošanas vadlīnijas. Tās veidotas,  papildinot un precizējot Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (turpmāk – NMPAL) piemērošanas vadlīnijas, kuras bija veidotas, lai skaidrotu iepriekšējā regulējuma būtību – piegādātāju un mazumtirgotāju godīgu sadarbību.

NTPAL un tā piemērošanas vadlīnijas attiecas uz visiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem: mazumtirgotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirgotājiem, kooperatīviem, ražotāju organizācijām un individuāliem ražotājiem, kā arī uz publiskajām personām, kas veic lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkšanu. NTPAL vadlīniju mērķis ir NTPAL subjektiem – pircējiem un nepārtikas preču mazumtirgotājiem – palīdzēt ar savstarpējās sadarbības pielāgošanu atbilstoši likuma prasībām ar piegādātājiem, tostarp arī tiem, kuri uzņēmējdarbību veic ārpus Latvijas, tai skaitā arī ārpus Eiropas Savienības.

Vadlīnijās KP apkopojusi un skaidrojusi tos negodīgas tirdzniecības prakses veidus, kas pircējam ir aizliegti jebkurā gadījumā – tos sauc arī par “melno sarakstu”. Vienmēr aizliegtās prakses tirdzniecībā ir, piemēram, atdot atpakaļ nepārdotās preces (izņēmums – nekvalitatīvas preces, jaunas un patērētājiem nezināmas preces), pieprasīt maksājumus, kas nav saistīti ar piegādātāja preču pārdošanu, noteikt netaisnīgas un nepamatotas sankcijas par līguma noteikumu pārkāpumu u.c. aizliegtas darbības. Vadlīnijās tiek sniegts skaidrojums arī par “pelēkā saraksta” prakses veidiem, kas ir aizliegti, ja vien attiecīgie nosacījumi nav iepriekš skaidri un nepārprotami paredzēti rakstveida līgumā starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju un pircēju. “Pelēkā saraksta” prakses veidi ir, piemēram, pieprasīt iegādāties preces, pakalpojumus vai īpašumu no pircēja norādītām trešajām personām, pieprasīt tiešā vai netiešā veidā maksāt par reklāmu, tirgvedību un loģistikas pakalpojumiem, piemērot akcijas atlaides veicināšanas laikā nerealizētām precēm.

NTPAL piemērošanas vadlīnijās, līdzās aizliegtām darbībām lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, sniegts skaidrojums arī par aizliegtām darbībām nepārtikas preču mazumtirdzniecībā. Jānorāda, ka aizliegto darbību saraksts nepārtikas preču mazumtirdzniecībā un attiecīgi to skaidrojums nav būtiski mainījies, salīdzinot ar NMPAL piemērošanas vadlīnijās norādīto. KP vadlīnījās arī sniegusi detalizētu skaidrojumu attiecībā uz NTPAL ietvertās ģenerālklauzulas piemērošanu, kas nosaka, ka pircējam ir aizliegtas darbības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi un neatbilst prasībām par labticību un godprātību darījumos.

NTPAL piemērošanas vadlīnijās sniegts skaidrojums par aizsargājamo piegādātāju loku, sodu piemērošanu, kā arī izklāstīta brīdinājumu izteikšanas kārtība, kas nebija ietverta NMPAL. Tas nozīmē, ka KP, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu un citus apstākļus, ir tiesīga aizstāt lēmumu par naudas sodu ar brīdinājumu. Attiecībā uz naudas soda noteikšanu, NTPAL tas neatšķiras no iepriekšējā regulējumā NMPAL noteiktā, proti, KP par likumā minēto pārkāpumu pircējam un nepārtikas preču mazumtirgotājam ir tiesīga piemērot naudas sodu līdz 0,2 procentiem no tā neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, bet ne mazāku par 70 eiro.

NTPAL mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Jaunais likums pieņemts papildinot NMPAL regulējumu, kas ierobežo mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, ar nosacījumiem, kas pārņemti, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par negodīgas tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Direktīva paredz lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju aizsardzību, un tās mērķis ir aizsargāt vismazākos tirgus spēlētājus no lielāku uzņēmumu radītās negodīgās tirdzniecības prakses.

Svetlana Sitņikova

Svetlana Sitņikova

Vecākā eksperte tirdzniecībā
svetlana.sitnikova [at] kp.gov.lv
Sintija Nagle, Analītiskā departamenta galvenā eksperte mazumtirdzniecības jomā

Sintija Nagle

Galvenā eksperte tirdzniecībā
sintija.nagle [at] kp.gov.lv