Konkurences padome (KP) jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2021. gada būtiskākos iestādes darba rezultātus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “2021. gadā mēs ne tikai pievērsām pastiprinātu uzmanību valsts noteiktajiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai un izstrādātajiem atbalsta mehānismiem uzņēmējiem, lai tie būtu vienlīdzīgi visiem tirgus dalībniekiem, bet arī analizējām sevi un savus iekšējos iestādes darbības procesus, lai, neskatoties uz attālināto darbu, digitālajām sapulcēm un pulcēšanās ierobežojumiem, spētu efektīvi komunicēt ar uzņēmējiem, tāpat kvalitatīvi veikt izmeklēšanas un paredzētajos termiņos noslēgt iesāktās pārkāpuma lietas. Piemēram, prevencijas procedūras jeb uzņēmumu izglītošana un brīdināšana tika organizēta attālināti, tika ieviesta audio sarunu protokolu sagatavošana, kas ļāva saīsināt iestādes uzturēšanās laiku uzņēmumos, veicot nepieteiktu apmeklējumu jeb inspekciju, tāpat izpētē esošās lietas tika digitalizētas un lietas dalībnieki ar lietas materiāliem un iestādes rīcībā esošajiem pierādījumiem tika aicināti iepazīties attālināti, izmantojot kriptētas hipersaites.”

Kopējais sabiedrības ieguvums no KP darbības, novēršot konkurences kropļojumus, veicot uzraudzību tirgos un rosinot tajos izmaiņas ar mērķi veicināt godīgu konkurenci, kā arī uzraugot lielo uzņēmumu apvienošanos darījumu īstenošanu, tādejādi veicinot veselīgu uzņēmējdarbības vidi kopumā, 2021. gadā ir mērāms 52 miljonu eiro apmērā.

KP sniegums godīgas konkurences vides nodrošināšanā ir novērtēts arī pasaules mērogā. Septīto gadu pēc kārtas prestižais konkurences izdevums Global Competition Review iestādi, piešķirot tai trīs zvaigznes, ierindoja KP starp pasaules labākajām konkurences iestādēm.

2021. gadā savā darbā KP aktīvi izmantoja ”Konsultē vispirms” principu. Pērn deviņos iespējamu aizliegtu vienošanos izpausmju gadījumos KP izteica brīdinājumus kopumā 24 personām. Visos šajos gadījumos KP saskatīja aizdomas par saskaņotiem pretendentu piedāvājumiem publiskajos iepirkumos. Savukārt, lai iegūtu pierādījumus par iespējamām aizliegtām vienošanām, 2021. gadā tika īstenotas septiņas inspekcija kopā 20 uzņēmumos.

Smagāko konkurences pārkāpumu gadījumos KP pērn pieņēma 28 lēmumus, kopumā atklāja trīs pārkāpumus un naudas sodos piemēroja 17,8 miljonus eiro, kas netiek rēķināts iepriekš minētajā sabiedrības kopējā ieguvumā naudas izteiksmē. Savukārt valsts budžetā ieskaitīti naudas sodi 4 238 894,28 eiro apmērā.

2021. gadā KP saņēma vairāk nekā 190 dažādas sūdzības par publisku personu rīcību, jo īpaši par izvirzītiem konkurenci ierobežojošiem noteikumiem iepirkumos. Konkurences padome,  vērtējot konkurences neitralitātes pārkāpumus publisku personu darbībās, kad tās diskriminējušas privātos tirgus dalībniekus, četros gadījumos izmantoja pārrunu procedūru pārkāpuma novēršanai. Tāpat pērn iestāde pieņēma četrus lēmumus attiecībā uz tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Divos gadījumos pašvaldības tieši darbojās tirgū un to rīcībā tika konstatēta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

Aizvadītajā gadā noslēgtas sešas tiesvedības, piecos gadījumos no sešiem KP lēmumiem stājoties spēkā. Tāpat veikta uzraudzība kopā desmit tirgos, t.sk., izvērtējot un sniedzot priekšlikumus konkurences ierobežojumu novēršanai, piemēram, banku klientu mobilitātes uzraudzībā, OCTA polišu uzraudzībā, izlietotā stikla iepakojuma apsaimniekošanas pakalpojuma tirgus uzraudzībā, ēdināšanas un pārtikas piegādes platformu sadarbība ar ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

Pārskata periodā ir ne tikai konsultēti uzņēmumi un publiskas personas, bet arī īstenoti izglītojoši pasākumi. Tajā skaitā ir sagatavotas vadlīnijas un izstrādāts pašnovērtējuma rīks uzņēmējiem vertikālu vienošanos novērtēšanai, kā arī karteļu signālsaraksts Valsts ieņēmumu dienesta ekspertiem, ko izmantot ikdienas darbā ar uzņēmējiem.

Tāpat KP aizvadīja 56 tikšanās ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, lai diskutētu par konkurences attīstību un problēmjautājumiem dažādās nozarēs un veicinātu godīgas konkurences principu ievērošanu. Papildus iestāde šīm mērķa grupām nodrošināja informatīvos seminārus par dažādiem konkurences tiesību ievērošanas aspektiem, tostarp aizliegtu vienošanos nepieļaušanu starp konkurentiem vai asociāciju ietvaros.