Konkurējošiem tirgus dalībniekiem atbalstāma ir dalība asociācijās, ar mērķi veicināt nozares kopīgu attīstību, taču aizliegta ir tādas informācijas apkopošana un izpaušana, kas ierobežo to neatkarīgu rīcību un ietekmē uzņēmumu konkurētspēju tirgū. Konkurences padome (KP) izvērtēja SIA “Biļešu serviss” izstrādātās vadlīnijas biļešu tirdzniecības, izplatīšanas un kontroles tirgū un sniedza norādes, lai preventīvi novērstu iespējamus Konkurences likuma (KL) pārkāpumus.

KP saņēma iesniegumu par iespējamu KL pārkāpuma risku saturošu vadlīniju projekta “Uzņēmējdarbības vadlīnijas, godīgas konkurences ievērošanai biļešu tirdzniecībā, izplatīšanā un kontrolē” izstrādi no SIA “Biļešu serviss” puses. Iesnieguma vērtēšanas rezultātā, KP analizēja izstrādāto vadlīniju projektu, kā arī tikās ar iesaistītajām pusēm, norādot uz vadlīnijās iekļautajām normām, kas neatbilst KL regulējumam.

Iepazīstoties ar vadlīniju projektu, KP secināja, ka vairāki to punkti rada konkurences tiesību pārkāpuma risku, piemēram, netieši aicina dalībniekiem saskaņot to darbību un izaugsmi tirgū ar citiem tirgus dalībniekiem, kā arī aicina neveidot dempinga cenas, kas no KL viedokļa nav aizliegts. Dempings jeb produkta piedāvāšana par zemāku cenu nekā tā izmaksas, nav pieļaujams tikai gadījumā, ja kāds no konkrētajiem tirgus dalībniekiem atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū un ar īstenotajām darbībām tiek stiprināta konkurences kropļošana. Tāpat KP norādīja, ka vadlīnijās iekļauta neskaidri formulēta informācija par negodīgas konkurences jautājumu apspriešanu asociācijas dalībnieku starpā, kas ir pretrunā ar godīgas konkurences pamatprincipiem.

Vienlaikus vadlīnijās tika noteikta valsts pasūtījumu jeb publisko iepirkumu izpildes sadale, nosakot, ka   iepirkuma uzvarētājs ir tiesīgs izpildīt pasūtījuma apjomu tikai 50 % apmērā, atvēlot pārējo daļu otrās un trešās vietas ieguvējiem. KP vērsa uzmanību, ka šādu nosacījumu izvirzīšana rada potenciālu risku saskaņotai rīcībai, informācijas apmaiņai par dalību publiskajos iepirkumos, kā arī darbības noteikumu saskaņošanai starp publiskā iepirkuma dalībniekiem, kas saskaņā ar KL 11. panta pirmajā daļā noteikto vienošanās aizliegumu nav pieļaujams.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Vēlamies uzņēmumiem atgādināt, ka, ja tiek identificētas kādas godīgas konkurences problēmas tirgū, KP vienmēr ir atvērta sarunām, tādējādi preventīvi risinot pašrocīgu tirgus dalībnieku darbību, kas var novest pārkāpuma riska ēnā. Savukārt tirgus dalībniekus, kuri ir ņēmuši dalību asociācijās, lūdzam rūpīgi izvērtēt sadarbību un komunikāciju ar konkurentiem, lai ar savu rīcību nepārkāptu KL, kā arī nopietni izvērtēt, vai izstrādātās asociācijas dalībnieku vadlīnijas atbilst ārējiem normatīvajiem aktiem. Tāpat aicinām izmantot tirgus dalībniekiem sniegto iespēju konsultēties ar KP par paredzētām vienošanām vai, kā šajā gadījumā, izstrādātām vadlīnijām, lai gūtu profesionālu novērtējumu par rīcības atbilstību KL, tādējādi izvairoties no iespējama pārkāpuma veikšanas.”

KP atgādina, ka ikviena asociācija vai apvienība un to biedri ir tāds pats subjekts KL izpratnē, kā jebkurš tirgus dalībnieks un uz to ir attiecināms KL noteiktais regulējums, tostarp vienošanās aizliegums. Tāpēc KP norāda, ka komunikācija starp savā starpā konkurējošiem uzņēmumiem par apstākļiem, kas skar konkrēto nozari kopumā, pati par sevi nav aizliegta, taču asociāciju rekomendācijas un vadlīnijas var tikt atzītas par KL pārkāpumu, ja tās ir vērstas uz biedru rīcības saskaņošanu un ietekmēšanu, ar mērķi ierobežot vai deformēt konkurenci. Papildu informācija pieejama KP izstrādātajā informatīvajā materiālā Konkurences padomes vadlīnijās asociācijām un to biedriem par Konkurences likuma 11. pantā minētā aizlieguma ievērošanu.

Paula Celma

Paula Celma

Vecākā komunikācijas speciāliste
paula.celma [at] kp.gov.lv