Jaunumi Sabiedrības līdzdalība

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" (Noteikumi Nr. 800), par kuriem uzņēmumi, to juridiskie pārstāvji, kā arī ikviens cits sabiedrības pārstāvis var izteikt viedokli līdz 15. oktobrim. Grozījumi, ievērojot iestādes gūto pieredzi un citu valstu konkurences uzraugu labo praksi, paredz plašāku apvienošanās ziņojuma saturu, kas jāsagatavo tirgus dalībniekiem un jāiesniedz KP, lai uzlabotu apvienošanās izvērtēšanas kvalitāti, kā arī pagarinātu termiņu apvienošanās ziņojuma atzīšanai par pilnīgu. Paredzēts, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2022. gada 1. martā.

Kāda ir grozījumu būtība?

Noteikumos Nr. 800 grozīts termiņš, cik dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas KP paziņo ziņojuma iesniedzējam par ziņojuma pilnīgumu.  Grozījumi paredz, ka KP līdzšinējo piecu darba dienu laikā var paziņot par ziņojuma pilnīgumu mēneša laikā.

KP iepriekš konstatējusi, ka tirgus dalībnieki apvienojas arvien aktīvāk. 2018. – 2019. gadā iestādē saņemts par 63% vairāk ziņojumu nekā 2016. – 2017. gadā. Savukārt 2021. gada 9 mēnešos ir saņemts  par 300 % vairāk apvienošanās ziņojumu kā šajā pašā laika periodā gadu iepriekš. Vienlaikus, tirgus dalībnieku apvienošanās arvien biežāk notiek augsti koncentrētos tirgos, kas strauji attīstās, un palielinās informācijas apjoms, kas jāapgūst un jāanalizē, izskatot apvienošanās ziņojumus. Tādējādi šāda tendence tiešā veidā ietekmē arī termiņu, kas nepieciešams, lai izvērtētu apvienošanās ziņojuma pilnīgumu.

Tāpat nereti piecas darba dienas ir pārāk īss termiņš, lai KP pilnībā izprastu apvienošanās būtību, ietekmētos tirgus un izvērtētu sniegtās informācijas pilnīgumu, kas savukārt rada paaugstinātu risku, ka tik īsā termiņā var netikt apzināti būtiski apvienošanās trūkumi, kas var izrādīties nozīmīgi apvienošanās darījuma kvalitatīvai izvērtēšanai jau no ziņojuma saņemšanas brīža.

Papildus grozījumi Noteikumos Nr. 800 paredz plašāku apvienošanās ziņojuma saturu, kas jāsagatavo tirgus dalībniekiem un jāiesniedz izvērtēšanai KP. Piemēram, tirgus dalībniekam nepieciešams sniegt informāciju, vai apvienošanās ir paziņota vai arī to plānots paziņot citās valstīs, tāpat nepieciešams norādīt ne tikai darījuma veidu atbilstoši Konkurences likuma 15. pantam, bet arī apvienošanās būtību un iespējamās pozitīvās un negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci katrā ietekmētājā tirgū. Saīsinātā ziņojuma iesniedzējiem turpmāk būs jāsniedz informācija par apvienošanās ekonomisko mērķi un pamatojumu, kā arī cita informācija.

Plašāk ar paredzētajiem grozījumiem iespējams iepazīties šeit: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/062d2bc2-3474-41b3-8ea9-2b91cbeab758

Kādas ir sabiedrības līdzdalības iespējas?

Par izstrādātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"" iespējams izteikt viedokli līdz 15. oktobrim, rakstot uz pasts@em.gov.lv.  

Sabiedrības līdzdalība

Kad stāsies spēkā grozījumi?

Paredzēts, ka grozījumi Noteikumos Nr.800 stāsies spēkā 2022. gada 1. martā.

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un nodrošinātu samērīgu pārejas periodu tirgus dalībniekiem, ziņojumi, kas iesniegti līdz 2022. gada 28. februārim, izskatāmi, piemērojot Noteikumu Nr. 800 redakciju, kas spēkā līdz 2022. gada 28. februārim.