Jaunumi

Vienlīdzīgas iespējas iepirkumu konkursos piedalīties iespējami plašam pretendentu skaitam veicina efektīvu konkurenci. Savukārt efektīva konkurence ļauj iepirkumu rīkotājiem saņemt iespējami labākos piedāvājumus.

Tāpēc Konkurences padome ir aicinājusi iepirkumu rīkotājus, veidojot iepirkumu nolikumus, ievērot vienlīdzīgas konkurences principus, rūpīgi izvērtēt prasības un dot iespēju iepirkumā piedalīties iespējami plašam pretendentu lokam.

Konkurences padomes vēstule publisko iepirkumu rīkotājiem

Konkurences ierobežojumi publiskajos iepirkumos

Vienā iepirkumā iekļaujot prasības piegādāt pēc savas būtības un pielietojuma mērķa dažādas preces un pakalpojumus, nosakot īpaši specifiskas prasības konkrētai precei, kas nav noteicošas tās pielietojumam, iepirkumā tiek liegta dalība virknei piegādātāju, kas spētu piegādāt to preci, kuras dēļ rīkots iepirkums, bet nespēj izpildīt papildu prasības.

Tā šī gada martā Konkurences padome saņēma vairāku degvielas tirgotāju iesniegumu, kurā norādīts, ka valsts un pašvaldību iestādes, veicot degvielas iepirkumus, izvirza tādas konkurenci ierobežojošas prasības kā, piemēram, iespēju ar degvielas karti norēķināties ārpus Latvijas robežām, līdztekus degvielas iegādei nodrošināt arī auto mazgāšanas pakalpojumus, kafijas, tējas un ātro uzkodu pieejamību degvielas uzpildes stacijās u.c.

Iepirkumu rīkotāju loma

Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem ir tieša iepirkumu rīkotāju atbildība, kas noteikta Publisko iepirkumu likumā.

Tieši iepirkuma rīkotājs katrā atsevišķā gadījumā vislabāk pārzina savu prasību pamatotību, tādēļ ir būtiski, lai, izstrādājot iepirkuma nolikumu, pats pasūtītājs rūpīgi izvērtētu iepirkuma mērķa, efektīvu līdzekļu izlietojuma un izvirzīto prasību savstarpējo samērīgumu.

Konkurences padomes loma

Konkurences padome uzrauga, lai tirgus dalībnieki ievērotu Konkurences likumu – neslēgtu aizliegtas vienošanās, ļaunprātīgi neizmantotu dominējošo stāvokli tirgū un apvienošanās darījumus veiktu saskaņā ar likuma nosacījumiem. Tomēr godīgu konkurences vidi ietekmē arī faktori, kas nav tieši saistīti ar konkurences tiesībām, tāpēc ir būtiski, lai godīgas konkurences pastāvēšanu atbalstītu arī citas valsts un pašvaldību iestādes. Tāpēc, lai arī publisko iepirkumu uzraudzība neietilpst Konkurences padomes kompetencē un tai nav tiesību vērsties pret nepamatotu prasību ietveršanu iepirkumu nolikumos, Konkurences padome sniedz informatīvu atbalstu.

Kontaktinformācija konsultācijām: Inita Kabanova - priekšsēdētāja palīdze sabiedrisko attiecību jautājumos, tālrunis: 67365210, e-pasts: inita.kabanova@kp.gov.lv