Jaunumi

Konkurences padome (KP), noslēdzot pirmo posmu pēc Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) stāšanās spēkā, apkopojusi būtiskākās problēmas, ar kurām jaunā likuma piemērošanas gaitā saskaras mazumtirgotāji un piegādātāji.

NMPAL, kas stājās spēkā š.g. 1. janvārī, mērķis ir līdzsvarot tirgotāju un piegādātāju intereses pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecībā. Jau aizvadītā gada nogalē KP sagatavoja un publiskoja vadlīnijas un uzsāka uzņēmēju konsultēšanu, lai tos iepazīstinātu ar likuma skaidrojumu, kā arī sniegtu praktiskus ieteikumus NMPAL piemērošanai praksē.

Turpinot mazumtirgotāju un piegādātāju informēšanu un preventīvu iespējamo pārkāpumu novēršanu, KP šogad ir konsultējusi kopumā gandrīz 200 uzņēmumu. Salīdzinot ar gada sākumu, iesniegumu skaitam ir tendence ir samazināties, tikmēr jautājumi kļuvuši specifiskāki. Ja gada sākumā neskaidrības galvenokārt bija par vispārējiem NMPAL terminiem un normām, tad pēdējos mēnešos jautājumi ir konkrētāki, piemēram, saistīti ar sankciju piemērošanu un soda apmēriem.

KP aprīlī veiktā uzņēmēju aptauja atklājusi, ka 83% tirgotāju un 54% piegādātāju likuma piemērošana sagādā grūtības ikdienas darbībā. Kā būtiskāko problēmu abas iesaistītās puses minējušas nepārtikas preču atpakaļ atdošanas ierobežojumu. Tā, piemēram, piegādātājs nevar tirgotājam piedāvāt jaunākās preces, kamēr tirgotājs nav pārdevis esošās preces. Izrietoši, aptaujas dalībnieki norādījuši uz tādām negatīvām sekām kā preču klāsta samazinājums veikalu plauktos un patērētāju ierobežotās izvēles iespējas.

KP konstatē, ka gan tirgotājiem, gan piegādātājiem nav viegli izprast arī normas par nepamatotu maksājumu aizliegumu, kā arī par maksas piemērošanu par preces atrašanos tirdzniecības vietā. T.i., kāda ir maksas piemērošanas kārtība par preces, kas jau atrodas veikala pamatplauktā, izvietošanu papildu vietās, piemēram, pie kasēm.

Izvērtējot iebildumu pamatotību un ņemot vērā NMPAL uzraudzības prioritātes, KP saskata nepieciešamību jau tagad, neatliekamības kārtā, veikt korekcijas likuma piemērošanā. Līdz ar to KP paziņo, ka pirmā korekcija skar nepārtikas preču atpakaļ atdošanu. Tas nozīmē, ka turpmāk nepārtikas preču atpakaļ atdošana, ja tās iniciators būs piegādātājs, netiks uzskatīta par NMPAL pārkāpumu, un mazumtirgotājiem par konkrētās normas pārkāpumu netiks piemērots naudas sods*.

KP turpinās uzraudzīt NMPAL piemērošanu, īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem, kas līdzšinējā likuma ieviešanas gaitā abām pusēm radījuši lielākās neskaidrības. Tāpēc KP aicina uzņēmējus arī turpmāk izmantot iespēju par likuma piemērošanu vērsties iestādē, kā arī papildu informāciju meklēt KP sagatavotajās vadlīnijās un apkopotajos atbildes uz iestādei biežāk uzdotajiem jautājumiem.

KP uzraudzības starpziņojums

*Par atbildības nepiemērošanu NMPAL 7. panta 4. punkta ietvaros KP aicina skatīt detalizētu informāciju un atrunu NMPAL ieviešanas uzraudzības starpziņojuma otrajā - secinājumu un kopsavilkuma - sadaļā, kas atrodama dokumenta 11. un 12. lapā.