Jaunumi

Šodien, 14. novembrī, Konkurences padomes (KP) locekļa amata pienākumus sāk pildīt Ivars Kassalis, kuru šī gada 20. septembrī amatā apstiprināja Ministru kabinets.

Ekonomikas ministrijas veidotā konkursa komisija kā piemērotāko pretendentu KP locekļa amatam atzina I. Kassali, tāpēc viņš tika virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Konkursa komisija atzinīgi novērtēja I. Kassaļa profesionālās zināšanas un līdzšinējo pieredzi starptautiskos uzņēmumos – vadības, biznesa attīstības, klientu apkalpošanas, finanšu plānošanas un administrēšanas sfērās, kā arī atzinīgi novērtēja viņa iegūto izglītību – maģistra grādu sociālajās zinātnēs un ekonomikas doktora grādu.

Ivars Kassalis, KP loceklis: „Ņemot vērā ekonomikas būtisko lomu konkurences tiesībās, esmu pārliecināts, ka mana iepriekš iegūtā pieredze finanšu jomā, uzkrātās zināšanas par dažādām nozarēm, kā arī iegūtās akadēmiskās zināšanas spēs stiprināt Konkurences padomes darbību. Strādājot kopīgiem spēkiem un izmantojot gan pārbaudītas, gan inovatīvas ekonomikas pieejas konkurences uzraudzības jomā, esmu pārliecināts, ka varēsim mazināt konkurences kropļošanas riskus dažādos tautsaimniecības sektoros arī turpmāk.”

KP lēmējinstitūcija sastāv no trim amatpersonām – KP priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem. Šobrīd KP vada priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama (apstiprināta amatā 2012. gada 12. jūnijā), savukārt padomes locekļa pienākumus pilda Jānis Račko (apstiprināts amatā 2014. gada 7. janvārī).

KP locekļa galvenie amata pienākumi ir īstenot valsts politiku konkurences tiesību jomā, piedalīties iestādes darbības stratēģijas izstrādē un ieviešanā, lemt par KP sēdēm sagatavotiem lietu, tirgus uzraudzību un citiem izskatāmajiem materiāliem, sniedzot pamatotu profesionālo viedokli, piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē, pārstāvēt iestādi dažādās apspriedēs, komisijās, darba grupās un organizācijās, kā arī sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivizēšanai.