Jaunumi

Latvijā pašlaik nav vienota regulējuma, kas noteiktu prasību skolēnu formas tērpu ieviešanai skolās, tomēr ir vairākas skolas, kuras ir lēmušas par vienotu skolēnu apģērbu. Lai skolas saņemtu izdevīgāko formas tērpu piedāvājumu, Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), Izglītības kvalitātes pārvaldi un Rīgas domes Izglītības departamenta Izglītības pārvaldi izstrādāja labās prakses apkopojumu skolēnu formu piegādātāju izvēles procesam.

KP pēc veiktā skolēnu formas tērpu monitoringa konstatēja, ka skolas, izvēloties skolēnu formas tērpu piegādātāju, iespējams, nesaņem labāko piedāvājumu, kādu tirgus var piedāvāt. Piegādātāji bieži tiek izvēlēti bez tirgus izpētes un vairāku piedāvājumu salīdzināšanas, turklāt visbiežāk galvenais informācijas avots ir pirmā internetā atrastā informācija, kas, kā novēroja KP, ne vienmēr ir precīza un pilnīga attiecībā uz cenām un preču kvalitāti.

Ņemot vērā veiktā monitoringa rezultātus, PTAC un KP vērš vecāku uzmanību:

Izdarot izvēli par labu konkrētai skolai, vecākiem iesakām painteresēties, vai skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz skolēnu formas tērpu izmantošanu, kādas ir prasības tērpiem un kāds ir to piegādātāju izvēles process. Par skolēnu formas tērpu ieviešanu un piegādātāju izvēli visbiežāk lemj skolas vadība kopā ar bērnu vecākiem (skolas padome), tāpēc par nepilnībām vai priekšlikumiem skolēnu formu piegādātāju izvēles un iegādes procesā aicinām vērsties konkrētās skolas padomē. Savukārt pirms prasības par obligātu skolēnu formas tērpu ieviešanu skolām būtu jāveic skolēnu un vecāku aptauja, lai noskaidrotu visu iesaistīto pušu viedokli. Ja vecāku ieskatā skolas izvēlētā skolēnu formu piegādātāja piedāvājums nav labākais un izdevīgākais, vecāki ir tiesīgi izteikt skolas vadībai un pakalpojuma sniedzējam iebildumus, kā arī meklēt cita pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu, kas varētu nodrošināt konkrētās skolēnu formas krāsu, piegriezuma un citu parametru ievērošanu. Lai skolas saņemtu finansiāli izdevīgāko piedāvājumu, PTAC un KP rosina skolas regulāri rīkot konkursu par formas tērpu piegādi, par to paziņojot publiski un tādējādi sasniedzot pēc iespējas lielāku potenciālo piegādātāju skaitu. Tāpat skolām sadarbībā ar skolēnu vecākiem ieteicams veidot konkursa komisiju, kas izvērtē piedāvājuma atbilstību izvirzītajiem kritērijiem un izvēlas labāko piedāvājumu.

Kā īpaši būtisku apstākli konkurences attīstībai KP norāda uz nepieciešamību skolām būt elastīgām, ja tās saskaras ar neatbilstošu piegādātāja rīcību. Šādos gadījumos skolām būtu jāizvērtē citu piegādātāju piedāvājumi un jāizvēlas jauns sadarbības partneris. KP norāda – ja skolas savā izvēlē ir pasīvas, piegādātājs var lemt par cenu paaugstināšanu un kvalitātes pazemināšanu.

Vienlaikus aicinām skolas nodrošināt skolēnu vecākiem brīvu pieeju informācijai par apģērba specifikāciju, lai tiem netiktu liegta iespēja apģērbu, piemēram, izgatavot pašiem.