Jaunumi

14. janvārī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta ECN+ direktīva 2019/01, kas paredz, ka visām Eiropas Savienības konkurences iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem rīkiem efektīvai konkurences tiesību piemērošanai. Pēc 20 dienām direktīva stāsies spēkā, un dalībvalstīm tiks noteikts divu gadu pārejas periods, lai direktīvu pārņemtu nacionālajos tiesību aktos. 

Ņemot vērā atšķirīgo Eiropas konkurences iestāžu tiesību un pilnvaru apjomu tām uzticēto pienākumu pildīšanā, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma pieņēma direktīvu, kas paredz, ka nacionālajām konkurences iestādēm ir jānodrošina a) efektīvi izmeklēšanas un lēmumu pieņemšanas instrumenti, b) tiesības piemērot bargus un atturošus naudas sodus, c) pienācīgi izstrādāta Iecietības programma, kas sniedz iespēju uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, pirmajam brīvprātīgi iesniegt pierādījumus un saņemt pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda, kā arī atbrīvojumu no lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos un d)  pietiekami resursi noteikto uzdevumu īstenošanai, kā arī neatkarība lēmumu pieņemšanā un izmeklēšanas procesā.

Latvijas Konkurences padomei (KP) ir vismazākais budžets un atalgojums no visām starptautiski atzītajā Global Competition Review (GCR) reitingā iekļautajām pasaules 38 konkurenci uzraugošajām iestādēm. Tas ir būtiski mazāks pat salīdzinājumā ar līdzīgām tirgus uzraudzības un tiesībsargājošām iestādēm Latvijā. Iestādei pieejamie resursi tās darbības nodrošināšanai ir teju divreiz mazāki nekā kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā.

Direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai konkurences iestāžu rīcībā būtu pietiekams skaits kvalificētu darbinieku un pietiekami finanšu, tehniskie un tehnoloģiskie resursi, kā arī jāstiprina konkurences neitralitātes princips.

KP atgādina, ka jau ceturto gadu notiek diskusijas par iespēju nodrošināt iestādi ar efektīvākām pilnvarām vērsties pret aizvien aktuālākajiem valsts un pašvaldību radītajiem konkurences kropļojumiem. Pašlaik likuma grozījumi atrodas otrajā lasījumā Saeimā.