Jaunumi

14. septembrī Augstākā tiesa, noraidot SIA „BMS-Baltijas Marketing Serviss” (BMS) kasācijas sūdzību, apstiprināja, ka citi uzņēmumi iespējamās apvienošanās lietās nevar Konkurences padomei (KP) pieprasīt, lai tā ierosina pārkāpuma lietu par nepaziņotu apvienošanos, piemēro naudas sodu un uzliek pienākumu iesniegt apvienošanās ziņojumu.

2015. gada augustā KP saņēma iesniegumu no BMS, ar kuru piegādātājs SIA „PROCTER&GAMBLE MARKETING LATVIA, LTD” bija lauzis līgumu par Duracell bateriju izplatīšanu, turpmāk to uzticot SIA „SANITEX”. Iesniedzējs uzskatīja, ka ar šo darījumu ir pārņemti nozīmīgi aktīvi un tādējādi ir īstenota nepaziņota apvienošanās, par kuru lūdza KP ierosināt pārkāpuma lietu, kā arī piemērot naudas sodu un pieprasīt iesniegt apvienošanās ziņojumu.

Pēc iesniegumā norādītās informācijas izvērtēšanas KP norādīja, ka iesniedzējam nav subjektīvo tiesību lūgt ierosināt lietu, jo apvienošanās kontroles regulējums neparedz šādas trešo personu tiesības, un vienīgi KP ir tiesīga konstatēt šādu pārkāpumu.

Tāpat Augstākā tiesa pievienojās KP secinātajam, norādot, ka uzņēmumam nav tiesību iebilst pret iespējama dominējošā stāvokļa rašanos. Tajā pašā laikā trešo personu tiesības aizsargā Konkurences likums, kas aizliedz dominējošo stāvokli ļaunprātīgi izmantot.

Vienlaikus jāuzsver, ka saskaņā ar Konkurences likuma grozījumiem, kas stājās spēkā š.g. 15. jūnijā, KP ir piešķirtas tiesības prioritizēt savu darbību, t.sk. lemjot par lietas ierosināšanu vai citu alternatīvu līdzekļu izmantošanu ātrākai pārkāpumu novēršanai. Tādējādi iestādes resursi pirmām kārtām tiek vērsti pret smagākajiem un lielāku sabiedrības daļu ietekmējošiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kas ir aizliegtas karteļu vienošanās un  dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ekonomiski nozīmīgos tirgos.

KP Juridiskā departamenta direktors Māris Spička: “KP augsti novērtē Augstākās tiesas spriedumu, pamatoti norādot, ka trešajai personai nav subjektīvu tiesību pieprasīt iestādei veikt izmeklēšanu un sodīt uzņēmumus, kas, šīs personas ieskatā, ir īstenojuši apvienošanos. KP izvērtē ziņas par ikvienu iespējamu konkurences pārkāpumu, bet formālu lietas izmeklēšanu uzsāk, novērtējot iespējamā pārkāpuma raksturu, ietekmi uz konkurenci un sabiedrības interesēm, kā arī ievērojot iestādes noteiktās prioritātes.”

KP atgādina, ka par konkurences kropļojumiem iespējams ziņot iestādei gan rakstiski, iesniedzot iesniegumu vai anonīmi aizpildot pieteikumu iestādes mājas lapā, gan konsultējoties ar KP ekspertiem klātienē vai telefoniski pa tālr. 67282865.