Jaunumi

Šī gada 29.oktobrī Administratīvā apgabaltiesa noraidīja SIA „Preiss" prasību atcelt Konkurences padomes (KP) 2011.gada 4.novembrī pieņemto lēmumu sodīt SIA „Terra Serviss" un SIA „Preiss Agro" par aizliegtu vienošanos, kas izpaudusies, abiem konkurējošajiem uzņēmumiem saskaņojot lauksaimniecības tehnikas, tās rezerves daļu un servisa pakalpojumu cenas, kā arī vienojoties par tirgu sadali.

Atzīstot KP lēmumu par tiesisku un pamatotu, tiesa atbalstīja KP izmantoto solidārās atbildības principu. Savā lēmumā konkurences uzraudzības iestāde maksātnespējīgajai SIA „Preiss Agro" naudas sodu piemēroja solidāri ar tās mātes sabiedrību SIA „Preiss". KP šādi lēma, atsaucoties uz Eiropas Kopienu Tiesas praksi uzņēmumu atbildības noteikšanā, un lēmumā skaidroja, ka SIA „Preiss" kā SIA „Preiss Agro" īpašniece varēja kontrolēt savas meitas sabiedrības lēmumu pieņemšanu, tādējādi ir solidāri atbildīga par tās veiktajiem pārkāpumiem. Tiesai nostiprinot solidārās atbildības principa izmantošanu, tiek stiprināta tirgus dalībnieku atbildība par konkurences tiesību pārkāpumiem, attiecīgi motivējot šādus pārkāpumus nepieļaut.

Tiesa arī apstiprinājusi KP secinājumu, ka konkurentu vienošanās par saskaņotu atlaižu politiku būtībā ir netieša vienošanās par preču minimālo cenu un tādējādi saskaņā ar Konkurences likumu ir aizliegta, jo ļauj uzņēmumiem būt pārliecinātiem, ka konkurents cīņā par pircēju cenu nepazeminās zem noteikta līmeņa.

Tāpat tiesa atzina, ka KP pamatoti konstatējusi karteļa vienošanos starp konkurentiem par lauksaimniecības tehnikas servisa pakalpojumu cenām, neskatoties uz to, ka aizliegtie vienošanās nosacījumi bija ietverti vertikālā sadarbības līgumā. Tādējādi, ja vertikālas sadarbības aizsegā konkurenti faktiski īsteno saskaņotu horizontālu rīcību, tā var tikt kvalificēta kā karteļa vienošanās, kas ir sevišķi smags pārkāpums.

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā.

KP 2011.gada 4.novembra lēmums pieejams KP mājas lapā: šeit

Administratīvās apgabaltiesas spriedums pieejams KP mājas lapā: šeit