Informācija presei Jaunumi tiesvedība

Administratīvā apgabaltiesa 2. aprīlī noraidīja kādas privātpersonas pieteikumu par Konkurences padomes (KP) 2023. gada lēmuma atcelšanu un pienākuma uzlikšanu KP atkārtoti izskatīt privātpersonas iesniegumu par divu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju -  SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU” - apvienošanās iespējami negatīvajām sekām.

Lietas pieteicējs iesniegumā lūdza KP izvērtēt uzņēmumu SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU” apvienošanās sekas un to negatīvi radīto ietekmi uz pakalpojuma saņēmējiem, norādot uz bažām par vienota komunālo pakalpojumu tarifa noteikšanu visiem Jelgavas novada iedzīvotājiem. Tostarp, norādot uz bažām par SIA “Jelgavas novada KU” iespējamo dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, nosakot un piemērojot netaisnīgu cenu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Pieteikuma iesniedzējam KP skaidroja, ka pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas rezultātā  abu uzņēmumu kapitāldaļas pieder Jelgavas novada pašvaldībai, kā rezultātā tas ir Jelgavas novada pašvaldības organizatorisks lēmums par to, kurš uzņēmums turpmāk sniegs ūdenssaimniecības pakalpojumus.  

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka pārsūdzētajā lēmumā KP ir pamatoti secinājusi, ka abu uzņēmumu apvienošanās sekas nav jāvērtē saskaņā ar Konkurences likumā ietverto tirgus dalībnieku apvienošanās kontroles regulējumu. Savukārt, jautājums par SIA “Jelgavas novada KU” sagatavotā tarifa projekta tiesiskumu un pamatotību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) kompetencē.

KP norāda, ka bijušajiem SIA “Jelgavas novada KU” klientiem tiek piemērots 2021. gadā apstiprinātais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, bet bijušajiem SIA „Ozolnieku KSDU” klientiem aizvien tiek piemērots 2015. gadā apstiprinātais tarifs, kas ir ievērojami zemāks. SPRK kompetencē ir konstatēt, ja tarifa aprēķina projektā kādas izmaksas ir iekļautas nepamatoti, uzdodot tarifa iesniedzējam veikt pārrēķinu vai noraidīt tarifa projektu. Minētās lietas ietvaros, SPRK bija SIA “Jelgavas novada KU” pieprasījis sniegt papildu informāciju, kā arī vērsies Jelgavas novada pašvaldībā, lai noskaidrotu tās viedokli par vienādu tarifu piemērošanu visiem SIA “Jelgavas novada KU” pakalpojumu lietotājiem un skaidrojis, kā ir iespējams veikt atsevišķus tarifu aprēķinu projektus nošķirtām centralizētajām ūdensapgādes sistēmām un nošķirtām centralizētajām kanalizācijas sistēmām.

KP Konkurences veicināšanas departamenta galvenā juriste Anete Vitjazeva: “Pieteicēja motivācija vērsties KP un tiesā bija saistīta ar iedzīvotāju bažām un neskaidrību par iesniegtā (vienotā) ūdenssaimniecības tarifa projekta pamatotību. Šis ir piemērs tam, cik būtiska ir komunikācijas nozīme jaunu risinājumu ieviešanā. Lai nodrošinātu efektīvu un caurspīdīgu komunikāciju ar sabiedrību, Jelgavas novada pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībai SIA “Jelgavas novada KU” savas kompetences ietvaros būtu bijis nepieciešams aprēķināt un iedzīvotājiem uzrādīt arī atsevišķi noteikta ūdenssaimniecības tarifa projekta aprēķinu, izvērsti skaidrojot, kādēļ pašvaldība lēmusi par labu vienotajam ūdenssaimniecības tarifam.”