Jaunumi

Latvijai līdz 2021. gada 1. maijam nacionālajos tiesību aktos jāpārņem Eiropas Savienības (ES) direktīva, kuras mērķis ir ierobežot negodīgas tirdzniecības prakses visā pārtikas piegādes ķēdē, lai aizsargātu ES lauksaimniekus. Latvijā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) pašlaik ir ieviestas vai daļēji ieviestas vairākas direktīvā noteiktās prasības, tomēr tās attiecas uz atsevišķiem, nevis visiem pārtikas piegādes ķēdes posmiem.

Jaunais Eiropas tiesību akts attieksies uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem, kas tiek tirgoti pārtikas piegādes ķēdē, aizliedzot negodīgas prakses veidus, ko tirdzniecības partneri mēdz vienpusēji uzspiest saviem partneriem. Direktīva paredz minimālās prasības, kas dalībvalstīm jāievieš, tādējādi nodrošinot vienotu regulējumu visā ES un mazinot pastāvošās atšķirības starp tām dalībvalstīm, kurās ir regulējums netaisnīgām tirdzniecības praksēm un kurās šāda regulējuma nav.

Par negodīgu tirdzniecības praksi var uzskatīt, piemēram, kavētus maksājumus par ātrbojīgiem produktiem, pasūtījuma atcelšanu pēdējā brīdī, vienpusējas izmaiņas piegādes līgumos, samaksas pieprasīšanu piegādātājam par norakstītiem produktiem, atteikšanos slēgt rakstiskus līgumus, kā arī komercnoslēpumu ļaunprātīgu izmantošanu un komerciālo pretpasākumu draudus vai to izmantošanu pret piegādātāju. Citu veidu prakse tiks atļauta tikai ar iesaistīto pušu skaidru, nepārprotamu un tiešu vienošanos.

Direktīva attieksies uz mazumtirgotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirgotājiem, kooperatīviem, ražotāju organizācijām un uz individuāliem ražotājiem, kā arī uz publiskajām personām, kas veic lauksaimniecības vai pārtikas produktu iepirkšanu. Direktīva paredz piegādātāju aizsardzību atkarībā no to apgrozījuma, un tās mērķis ir aizsargāt vismazākos tirgus spēlētājus no lielāku uzņēmumu radītās negodīgās tirdzniecības prakses.

Direktīva nosaka minimālās prasības, kas jāievieš ES dalībvalstīm. Atbilstoši direktīvai dalībvalstīm paliek tiesības brīvi saglabāt vai ieviest arī stingrākus noteikumus. Tādējādi, ņemot vērā NMPAL jau ietvertās prasības un nepieciešamību tās paplašināt ar direktīvā noteiktajām normām, direktīvas pārņemšanas rezultātā pašreizējais NMPAL paredzētais aizsardzības līmenis piegādātājiem nesamazināsies.