Konkurences neitralitāte - visām kapitālsabiedrībām (publiskām un privātām) jādarbojas vienlīdzīgas konkurences apstākļos, tādējādi publiskas personas nevar deformēt konkurenci, radot savām kapitālsabiedrībām tādas priekšrocības, kas nav pieejamas privātajiem tirgus spēlētājiem, vai īstenot tādas darbības, kuru rezultātā privātie tirgus spēlētāji ir spiesti pamest tirgu.

Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumos valsts vai pašvaldības var nesludināt publiskos iepirkumus. Tā vietā konkrētu preču vai pakalpojumu sniegšana tiek uzticēta savai kapitālsabiedrībai, kas nozīmē “in house” pincipa īstenošanu. Piemēram, tā vietā, lai pašvaldība izsludinātu publisko iepirkumu, pašvaldība atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu nodod savai kapitālsabiedrībai. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu konkurenci, "in house" princips ir vēlams tikai tādos gadījumos, kad pastāv tirgus nepilnība un tirgū šo preču vai pakalpojumu pieejamību nespēj nodrošināt privātie tirgus dalībnieki.

KP ir izstrādājusi vairākus informatīvus materiālus ar mērķi mazināt publisku personu konkurences deformēšanas riskus:

Pilnsabiedrību vai piegādātāju apvienību izveide nekādā gadījumā nav vērtējama vienlīdzīgi kā konkurējošu uzņēmumu aizliegtas vienošanās jeb dalība kartelī. Apvienību izveide ir īpaši atbalstāma to uzņēmumu vidū, kas vēlas piedalīties lielākajos iepirkumos, bet nespēj individuāli nodrošināt kvalifikācijas prasības. Tāpēc šo sadarbības formu ir ieteicams izmantot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie spētu piedalīties iepirkumos un stiprinātu tajos savu konkurētspēju.

Publisko iepirkumu nolikums tiek gatavots, balstoties uz konkrētā pasūtītāja vajadzībām, iepērkamā priekšmeta specifiku, sarežģītību un citiem objektīviem apsvērumiem, vienlaikus ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Pasūtītāja uzdevums, rīkojot publisko iepirkumu, ir nodrošināt pēc iespējas plašāku konkurenci, lai saņemtu cenas un kvalitātes ziņā vislabāko piedāvājumu. 

Aicinām publiskā iepirkuma dalībniekus aktīvi rīkoties jau iepirkuma norises laikā:

IUB iepirkumu var pārsūdzēt iepirkuma pretendenti vai potenciālie pretendenti un novērojuši iepirkumā iekļautu šķērsli. Sūdzību IUB var iesniegt 10 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts paziņojums par rezultātiem (vai 15 dienu laikā, ja paziņojums nosūtīts pa pastu). 

Savukārt KP var vērsties gan iepirkuma norises laikā, gan tad, kad līgums ir aktīvā izpildē vai izpildīts. Atkarībā no tā, kurā procesa posmā Konkurences padome uzsāk izpēti, ir iespējami dažādi risinājumi, sākot ar pārrunām un beidzot ar lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesisko pienākumu un naudas sodu. 

Vēršam uzmanību iepirkuma speciālistiem regulāri pārskatīt publisko iepirkumu sagataves un sagatavotās iestrādnes, lai tās atbilstu normatīvo aktu prasībām un ir atbilstošas iepirkuma priekšmetam, t.sk. netiek iekļautas prasības, kas var nepamatoti kropļot konkurenci. 

IUB iepirkumu var apstrīdēt iepirkuma pretendenti vai potenciālie pretendenti.

KP par šķērsli konkurencei var ziņot gan iepirkuma pretendenti vai potenciālie pretendenti, gan saistītie tirgus dalībnieki, piemēram, preču piegādātāji vai ražotāji, kuru konkurence, nepamatotu prasību izvirzīšanas rezultātā, var tikt apdraudēta vai pilnībā izslēgta.

Konstatējot konkurences neitralitātes pārkāpumu, Konkurences padome:

  1. Veic pārrunas ar publisku personu par neatbilstības novēršanu. 
  2. Ja pārrunas ir nesekmīgas, KP ir tiesīga attiecībā uz publiskas personas kapitālsabiedrību pieņemt lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma uzlikšanu un naudas soda piemērošanu līdz 3% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Savukārt attiecībā uz publiskas personas iestādes rīcības neatbilstību konkurences neitralitātes principam, Konkurences padome var vērsties hierarhiski augstākā iestādē. 

KP aktīvi sniedz konsultācijas arī publiskām personām. Tām iespējams pieteikties, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: https://www.kp.gov.lv/lv/konsulte-vispirms, kā arī rakstot uz e-pastu pasts@kp.gov.lv vai zvanot uz tālruņa nr. 67282865. Drošai saziņai ar iestādi aicinām izmantot e-adresi