att.

Latvijā būtiskākais konkurences vides kropļotājs ir uzņēmumu aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos, liecina Konkurences padomes pieņemtie lēmumi un sabiedriskās domas aptauju rezultāti. 

Tomēr ir gadījumi, kad konkurence publiskajos iepirkumos tiek kropļota arī pasūtītāju neuzmanības, nezināšanu vai ļaunprātības dēļ, piemēram, iekļaujot iepirkuma nolikumā pārāk stingras vai specifiskas prasības, kas atbilst vienam konkrētam tirgus dalībniekam.

Publisko iepirkumu mērķis ir nodrošināt valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu, tāpēc iepirkums, kas organizēts brīvas un godīgas konkurences apstākļos, sniedz iespēju saņemt cenas un kvalitātes ziņā labāko piedāvājumu.

Tikai kopā varam veidot tādu publisko iepirkumu vidi, kas motivē iesaistītās puses godīgi strādāt!


Akcijas norises kārtība

Akcijas "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei" dalībniekiem ir jāpiesaka nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kas iekļauti publiskajos iepirkumos. Par nepamatotu ierobežojumu konkurencei var uzskatīt publisko iepirkumu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta brīva konkurence, tirgus dalībnieku ienākšana tirgū, kā arī situācijas, kad tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitralitātes principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas piedalīties publiskajā iepirkumā.

Akcija notiek no 2020. gada 1. oktobra līdz 20. novembrim.

Akcijā iespējams piedalīties divos veidos: 

vai

  • lejupielādējot anketas sagatavi, to aizpildot un pdf formātā nosūtot uz e-pasta adresi pasts@kp.gov.lv vai pasts@iub.gov.lv ar norādi  “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”.

Mērķauditorija

Uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskie biroji, kā arī jebkurš interesents, kurš novērojis vai saskāries ar šķēršļiem publiskajos iepirkumos, kas nepamatoti kavē vai ierobežo konkurences vai ekonomikas attīstību.

Dalībnieku skaits

Akcijas pieteikuma anketu var aizpildīt gan individuāli, gan kolektīvi, pārstāvot uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskos birojus un citas interesentu grupas. Katrs dalībnieks akcijā drīkst iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu.

Mērķis un uzdevums

  • Akcijas mērķis ir identificēt publiskajos iepirkumos ietvertus nepamatotus ierobežojumus konkurencei un ekonomikai un rosināt to novēršanu, lai veicinātu konkurences neitralitāti un ekonomikas izaugsmi.
  • Akcijas uzdevums ir aizpildīt anketu, kurā jānorāda nejēdzīgs šķērslis vai ierobežojums publiskajos iepirkumos laika posmā no 2018. gada līdz 2020. gadam, kas kavējis vai liedzis publisko iepirkumu pretendentiem piedalīties iepirkuma procesā un godīgi konkurēt tirgū. Anketā jānorāda akcijas dalībnieka vārds un uzvārds un kontaktinformācija, ko izmantot saziņai, ja pieteiktais “nejēdzīgākais šķērslis konkurencei” tiks izvirzīts apbalvošanai. 

Pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana

Akcijā iesniegtās anketas līdz 2020. gada 4.decembrim izvērtē vērtēšanas komisija, kura sastāv no Konkurences padomes un Iepirkumu uzraudzības biroja ekspertu komandas. Ar akcijas laureātiem sazināsimies elektroniski, nosūtot informāciju uz akcijas dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm. 

Komisija iesniegtos pieteikumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem:

  • Cik liels un nozīmīgs ir ietekmētais tirgus;
  • Kāds uzņēmumu/patērētāju loks tiek ietekmēts; 
  • Cik daudz tirgus dalībnieku tiek ietekmēti (daži vai visi no tirgus); 
  • Cik būtisks ir publiskā iepirkuma ierobežojums konkurencei; 
  • Ja tiktu novērsts ierobežojums publiskajā iepirkumā, vai tirgus darbotos efektīvāk vai tieši pretēji – neefektīvāk; 
  • Kāds ir pamatojums šādai prasībai iepirkumā.

Balvas

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 2020.gada decembrī.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes komunikācijas speciālisti Paulu Pērkoni, rakstot uz e-pasta adresi paula.perkone@kp.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 68206980.


 

Par šķērsli konkurencei var uzskatīt publisko iepirkumu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta brīva konkurence un tirgus dalībnieku ienākšana tirgū.

Par šķērsli tiek uzskatītas arī situācijas, kad tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitralitātes principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas piedalīties publiskajā iepirkumā.

Piemērs: Publiskajā iepirkumā par autotransporta iegādi, tiek konstatētas konkurenci ierobežojošas prasības iepirkuma nolikumā. Viena no tām ir nepieciešamība pēc automašīnas specifiska salona un bagāžnieka izmēra, kas atbilst tikai konkrēta zīmola automašīnai. Prasība iepirkumā ir konkurenci ierobežojoša, jo autotransports pasūtītājam nepieciešams ir ikdienas vajadzībām, kur noteikti parametri nav būtiski.