Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi iestādes darba prioritātes 2018. gadam. Starp nozīmīgākajām prioritātēm var minēt tirgus dalībnieku un publisku personu izpratnes veicināšanu par brīvu un godīgu konkurenci, smagāko konkurences pārkāpumu atklāšanu un novēršanu, kā arī KP kapacitātes stiprināšanu, piesaistot profesionālus darbiniekus.

Iezīmējot 2018. gada plānus, KP turpinās aktīvu darbību pie konkurences kultūras veicināšanas, lai panāktu lielāku sabiedrības atbalstu godīgas konkurences idejai, informējot un izglītojot patērētājus, uzņēmējus un to apvienības, publiskās personas, studentus un skolēnus. Sabiedrība, kas ir zinoša par konkurences principiem, spēj saredzēt pārkāpumus un nelabvēlīgus apstākļus konkurencei un aizsargāt savas tiesības uz godīgu konkurenci, kā arī nepieļaut pārkāpumus savā darbībā.

Paredzams, ka arī 2018. gadā smagāko Konkurences likuma pārkāpumu, it īpaši karteļa vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, skaits nemazināsies. Lai tirgus dalībniekus atturētu no iesaistes aizliegto vienošanos pārkāpumos, plānots izvērtēt nepieciešamību ieviest amatpersonu personisko atbildību. Uzņēmumu vadošās amatpersonas ir atbildīgas par uzraudzības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā, tādējādi personiska atbildība par konkurences tiesību pārkāpumiem var motivēt darbiniekus ievērot godīgas konkurences principus.

Lai proaktīvi atklātu un novērstu konkurences ierobežojumu pazīmes, veicinot tirgu attīstību un inovāciju rašanos, KP turpinās uzraudzīt tautsaimniecībai nozīmīgākās nozares. Iestāde turpinās arī analizēt iemeslus 2017. gadā pirmšķietami vienlaicīgi notikušajam OCTA cenu kāpumam, skatīt pamatotību telekomunikāciju tarifu pieaugumam viesabonēšanas maksas atcelšanas rezultātā, kā arī pievērsīs uzmanību finanšu, medicīnas, apsardzes un transporta pakalpojumu tirgiem.

Ņemot vērā pērnā gada Saeimas atbalstītos KP darba samaksas sistēmas grozījumus, kā arī, lai stiprinātu iestādes kapacitāti un spētu piesaistīt un noturēt profesionālus darbiniekus, KP turpinās jau uzsākto darbu pie jaunas, motivējošas atalgojuma sistēmas izveides. Atbilstoši KP 2017.-2019.gada darbības stratēģijā formulētajam, iestāde vēlas kļūt par pieprasītu un atpazīstamu darba devēju, pie kura vēlas strādāt dažādu nozaru eksperti. Līdz šim šā mērķa sasniegšanu apgrūtināja  vienotās atalgojuma sistēmas ietvaros piemērojamās atlīdzības, kas neatbilda augstajam prasību un sarežģītības līmenim, ko izvirza darbs KP.

2018. gadā KP aktīvi līdzdarbosies arī starptautiskajā vidē, veicinot Latvijas starptautisko atpazīstamību, popularizējot iestādes pieredzi un stiprinot izmeklēšanas spēju, gatavojoties konkurences politikas jauniem izaicinājumiem. KP būs svarīgi saglabāt augsto vietu prestižajā Global Competition Review Rating Enforcement pasaules vadošo konkurences iestāžu reitingā. Līdzdarbojoties starptautiskajā līmenī, kā arī gūstot ārvalstu iestāžu un izdevumu atzinību, KP ir iespējams pārliecināties par iestādes darbības efektivitāti un izvēlēto darbības metožu atbilstību starptautiskajai praksei, kā arī dalīties pieredzē ar citu valstu konkurences tiesību piemērotājiem.

Jānorāda, ka aizvadītais gads bija pirmais KP jaunās trīsgadu (2017. - 2019. gads) darbības stratēģijas izpildē. Jaunā stratēģija paredz aktuālos uzdevumus un izaicinājumus, koncentrējoties uz risku novēršanu, kas saistīti ar iestādes nepietiekamo kapacitāti, brīvā tirgus nespēju vērsties pret publisko personu radītiem kropļojumiem, pārkāpumu atklāšanu un novēršanu, kā arī jaunu iespēju izmantošanu izglītošanas un starptautiskās darbības jomās.

Ar plašāku informāciju par KP 2018. gada prioritātēm un uzdevumiem varat iepazīties šeit.