Burti
A  A  A

Sabiedrības līdzdalība

  

Konkurences politikas izstrādē un kultūras veidošanā būtiska loma ir Konkurences padomes sadarbībai ar nevalstisko sektoru. Sabiedrības līdzdalība ir abpus vērsts process – uzturot aktīvu dialogu ar Latvijas uzņēmējiem un to profesionālajām apvienībām, Konkurences padome ne vien nodrošina izpratni par spēkā esošajām tiesību normām un veicina to ievērošanu, bet arī gūst vispusīgu informāciju par situāciju tirgū, kas savukārt ļauj veidot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu konkurences politiku.


Politikas plānošana

  • Normatīvo aktu projekti. Normatīvo aktu projekti konkurences tiesību jomā, kā arī informācija par iesaistīšanās iespējām tiek publicēta nozares vadošās iestādes – Ekonomikas ministrijas – tīmekļa vietnē.
  • Sociālie partneri. Sadarbība ar nevalstisko sektoru palīdz efektīvi noskaidrot problēmjautājumus un meklēt to risinājumus, tāpēc Konkurences padome pati uzrunā nevalstiskās organizācijas,  kā arī labprāt atsaucas sadarbības piedāvājumiem, gan tiekoties un pārrunājot aktuālos jautājumus, gan piedaloties konferencēs un semināros, gan palīdzot izstrādāt dažādas vadlīnijas un normatīvo aktu projektus.

Politikas īstenošana

  • Iesniegumi par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem

Uzņēmumu iesniegumi līdztekus iestādes veiktajai tirgu uzraudzībai ir viens no galvenajiem informācijas avotiem par iespējamajiem likuma pārkāpumiem. Plašāka informācija par iesnieguma sagatavošanu

Ziņojumi Iecietības programmas ietvaros. Šī programma dod iespēju uzņēmumiem, kas iesaistīti aizliegtās vienošanās ar konkurentiem, pirmajiem iesniegt pierādījumus Konkurences padomei un tikt pilnībā atbrīvotiem no ievērojamā naudas soda. Atbrīvojumu no naudas soda saņem tikai pirmais informācijas sniedzējs.

  • Viedoklis par uzņēmumu apvienošanos vai vienošanos

Lai tirgus dalībniekiem dotu iespēju izteikt pamatotu viedokli par apvienošanās darījumiem vai uzņēmumu vienošanos, ko izvērtē Konkurences padome, iestādes tīmekļa vietnē tiek publicēta informācija par saņemtajiem apvienošanās ziņojumiem un saņemtajiem ziņojumiem par uzņēmumu vienošanos. Tirgus dalībnieku sniegtā informācija par vērtējamā darījuma ietekmi uz konkurenci palīdz Konkurences padomei pieņemt pamatotu lēmumu.

Lai nostiprinātu izpratni par konkurences tiesībām, regulējošajiem normatīvajiem aktiem un to piemērošanu un spētu efektīvi piedalīties politikas plānošanas un īstenošanas procesā, Konkurences padome aicina apmeklēt seminārus par konkurences tiesību jautājumiem.

  • Zaudējumu atlīdzība

Lai arī Konkurences padomes lēmums liek pārtraukt pārkāpumu un paredz naudas sodu, tas nespēj atjaunot tirgū tādu stāvokli, kāds bija pirms pārkāpuma. Uzliektie naudas sodi visbiežāk sasniedz tikai daļu no pārkāpēja nelikumīgi gūtās peļņas un, ja cietušie nepieprasa nodarīto zaudējumu atlīdzību, pārkāpējam ir iespējas to paturēt un turpināt izmantot, tādējādi nodrošinot sev nepamatotas priekšrocības un labākus tirgus apstākļus.

Tāpēc ir būtiski, ka jebkura persona, gan patērētāji, gan tirgus dalībnieki, kas cietuši zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, saskaņā ar Konkurences likumu ir tiesīgi prasīt no pārkāpējiem šo zaudējumu atlīdzināšanu. Plašāka informācija par zaudējumu piedziņu


Konkurences padomes kontaktpersona ieteikumu un neskaidru jautājumu gadījumā:
Paula Vilsone
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67365210
E-pasts: paula.vilsone@kp.gov.lv