Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un kuras piemērošana tiek uzsākta 2018. gada 25. maijā, Konkurences padomei kā pārzinim, kas savā darbībā apstrādā personas datus, kā arī tiesības datu subjektiem, paredz jaunus pienākumus.

Konkurences padome ciena savu klientu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai. Nodrošinot atklātumu personu datu apstrādes procesā, turpmāk ir izklāstīta informācija par datu apstrādes nolūkiem, apstrādes juridisko pamatu un datiem, kādus mēs apstrādājam.


Vispārīgās datu aizsardzības regulas definīcijas un jēdzieni

Datu pārzinis – publiska iestāde, kas nosaka datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Personas dati – informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Datu apstrāde – darbību kopums, ko veic datu pārzinis ar personas datiem (iegūšana, strukturēšana, glabāšana, nosūtīšana, iznīcināšana u.c.).

Datu pseidominimizācija - datu apstrāde, kuras rezultātā personas datus vairs nav iespējams sasaistīt ar konkrētu datu subjektu.

Konkurences padome, apstrādājot personas datus, ievēro tai saistošus datu apstrādes pamatprincipus – likumīgums, godprātība, pārredzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana, precizitāte, glabāšanas ierobežojums, konfidencialitāte un pārskatatbildība. Datu apstrādē tiek piemērotas atbilstošas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras, kas nodrošina iestādes rīcībā esošo personas datu drošību.


Kas ir datu pārzinis

Konkurences padome

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010

tālr. 67282865, fakss 67242141

e-pasts: pasts@kp.gov.lv


Kādi dati tiek apstrādāti

Personas dati ir informācija par fizisku personu, kas ļauj to identificēt. Konkurences padome savā darbībā apstrādā fizisko personu (pretendentu darbam uz vakanto amatu iestādē, tirgus dalībnieku pārstāvju, amatpersonu un to darba ņēmēju, administratīvajā lietā iesaistīto trešo personu, sadarbības partneru, kā arī Konkurences padomes nodarbināto) datus. Konkurences padome apstrādā šādas personas datu kategorijas - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, adrese, kontaktinformācija, izglītība, t.sk. sertifikāti un kursi, valodu prasme, darba vieta, ieņemamais amats u.c.


Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam Konkurences padomei ir noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti nepieciešamie līdzekļi, un tai ir savs personāls. Ņemot vērā minēto, Konkurences padome atbilstošo tiesisko interešu realizācijai ir noteikusi attiecīgus datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Konkurences likumā (KL) 2.pantā paredzēto mērķi Konkurences padome sabiedrības interesēs nodrošina brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci. Šī mērķa sasniegšanai Konkurences padome pilda KL 6.pantā paredzētos uzdevumus un īsteno KL 7.pantā noteiktās tiesības, izmeklējot KL, Reklāmas likuma un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) pārkāpumus. Lai nodrošinātu efektīvu likuma piemērošanu, veicot vai ierosināto lietu izmeklēšanu, pārkāpumu atklāšanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības, Konkurences padome, īstenojot KL 9.panta piektajā daļā paredzētās izmeklēšanas pilnvaras un sadarbojoties ar citām iestādēm, var iegūt pārkāpuma pierādīšanai būtisku informācijas kopumu, kas satur personas datus.

Konkurences padome apstrādā personas datus, nodrošinot personu darbā pieņemšanu vai tiem organizējot praksi. Piesakoties uz izsludinātajām vakancēm, Konkurences padome lūdz pretendenta piekrišanu viņa CV un pieteikuma vēstulē norādīto datu apstrādei. Ja kandidāts ir norādījis atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, Konkurences padome to apstrādā. Atlases procesa datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu pretendenta atbilstību amatam.

Konkurences padome saimnieciski - administratīvās darbības nodrošināšanai un nepieciešamo pakalpojumu iepirkšanai slēdz vienošanās ar fiziskām personām. Konkurences padome apstrādā personu datus, lai uzraudzītu šo līgumu izpildi un veiktu attiecīgus maksājumus.

Konkurences padome, pildot sabiedrības informēšanas funkciju, apstrādā personu datus ar datu subjekta piekrišanu.

Personas datiem tiek piemērots ierobežotas pieejamības informācijas (IPI) statuss, un ar tiem var iepazīties un apstrādāt tikai attiecīgajam nolūkam jeb mērķim pilnvarotās Konkurences padomes amatpersonas, piemēram, amatpersonas, kurām informācija ir nepieciešama KL izmeklēšanas nolūkos vai lēmuma pieņemšanai izvēloties pretendentu vakantajam amatam. Konkurences padomes īstenotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kā arī noteiktā IPI politika nodrošina drošu saņemto datu apstrādi, t.sk. uzkrāšanu, glabāšanu un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Konkurences padome KL ietvaros pieņemto lēmumu publiskojamās versijās tiek pseidonimizēti fizisko personu vārdi un uzvārdi, tos aizstājot ar brīvi izraudzītu burtu kombināciju.


Cik ilgi tiek uzglabāti KL ietvaros apstrādājamie dati

Konkrētus personas datus Konkurences padome uzglabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams, lai realizētu noteiktus apstrādes mērķus.

Izmeklēšanas darbību laikā (inspekcijās) iegūtie personas dati (t.sk. elektroniska veida dati) tiek apstrādāti, līdz zūd KL noteiktais likumiskais pamats apstrādei (t.sk. glabāšanai) un tie tiek iznīcināti pēc Konkurences padomes lēmējinstitūcijas pieņemtā lēmuma stāšanās galīgā spēkā, ja nepastāv citi likumiskie pamati to tālākai glabāšanai, piemēram, prasība par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu vai pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latvijas valsti saistībā ar iespējamu cilvēktiesību pārkāpumu.

Pretendentu personas datus uzglabā laika posmā, kas nav ilgāks par trīs mēnešiem pēc konkursa noslēguma. Konkurences padome kā darba devējs uzglabā pretendenta datus gadījumā, ja tie ir nepieciešami savu likumīgo tiesību aizsardzībai, piemēram, atlases procesa apstrīdēšanas gadījumā.

Personas dati, kas saistīti ar Konkurences padomes saimnieciskās darbības nodrošināšanu tiek apstrādāti līdz līguma izpildei un arhivēšanas nolūkos uzglabāti desmit gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.


Kādas ir datu subjekta tiesības KL ietvaros iegūto datu apstrādes procesā

Gadījumos, kad Konkurences padome, veicot KL 9.panta piektajā daļā paredzētās procesuālās darbības, iegūst liela apjoma informāciju (t.sk. personas datus), tirgus dalībnieks, tā pārstāvis un darbinieks tiek informēts par tiesībām identificēt un lūgt Konkurences padomi nošķirt tos personas datus, kas neattiecas uz lietu, t.i., piemēram, satur saraksti ar advokātu vai ir kvalificējama kā privātā sarakste, kas nesatur pierādījumus pārkāpuma konstatēšanai. Konkurences padome neveic šo datu tālāku uzkrāšanu un analīzi un pēc datu subjekta lūguma nodrošina to dzēšanu, ja tas neietekmē citu pierādījumu integritāti.

Saskaņā ar KL 26.panta sesto un septīto daļu Konkurences padome lietas izmeklēšanas noslēguma stadijā (kad iestāde jau ir sniegusi paziņojumu par lēmuma pieņemšanai iegūtiem faktiem) iepazīstina procesa dalībniekus (t.sk. trešās personas Administratīvā procesa likuma (APL) 28.panta izpratnē) ar tiem lietas materiāliem, kas uz tiem attiecas. Šajā gadījumā vienas personas ierobežotas pieejamības informācija netiek izpausta citai personai (administratīvā procesa dalībniekam).

Tāpat administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības informēt Konkurences padomi par izmaiņām, piemēram, savā kontaktinformācijā, lūdzot Konkurences padomi nodrošināt turpmāku saziņu, izmantojot jauno kontaktinformāciju.

Nodrošinot Konkurences padomes darbības publicitāti, organizētajos pasākumos (piemēram, konferencēs, semināros, lekcijās, tikšanās) iestādes darbinieki fotografēšanu vai filmēšanu veic ar datu subjekta piekrišanu. Iestāde respektē datu subjekta lūgumu, lai viņu nefotografē vai nefilmē un lai viņa attēli netiek publicēti.

Konkurences padome izvērtē katru konkrēto datu subjekta iesniegumu vai sūdzību attiecībā uz viņam Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajām tiesībām, ievērojot samērīgumu, veic visas iespējamās darbības datu subjekta tiesību nodrošināšanai un sniedz attiecīgu atbildi.


Kam tiek izpausti personu dati

Datu nodošana trešajām personām notiek uz likuma vai cita tiesiska pamata. Konkurences padome saskaņā ar valsts pārvaldes iestādei normatīvajos aktos noteikto pienākumu ir tiesīga atklāt un nodot personas datus citām Latvijas Republikas un ārvalstu iestādēm bez personas piekrišanas, piemēram, tiesai, valsts pārvaldes atbildīgajām iestādēm (Valsts kontrole, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Datu valsts inspekcija, banka u.c). Atbilstoši KL noteiktajam izmeklēšanas ietvaros esošos personas datus Konkurences padome var nodot citu dalībvalstu konkurences aizsardzības institūcijām, Eiropas Komisijai, ECT u.c.


Kā var uzdot jautājumu saistībā ar datu apstrādi

Ja datu subjektam (fiziskajai personai) rodas jautājumi, ierosinājumi vai priekšlikumi saistībā ar Konkurences padomes veikto personas datu apstrādi un datu aizsardzību, tad datu subjekts var uzdot jautājumu iestādei, izmantojot saziņas rīku tās tīmekļa vietnē, rakstot e-pastu uz pasts@kp.gov.lv vai iesniedzot rakstisku iesniegumu Konkurences padomei ar norādi Datu aizsardzības speciālistam.

Atbildes saņemšanai un turpmākai saziņai datu subjektam ir obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese vai e-pasts.


Kā var iesniegt sūdzību par neatbilstošu datu apstrādi

Ja datu subjektam ir jautājumi vai pretenzijas saistībā ar Konkurences padomes veikto viņa personas datu apstrādi, tad datu subjekts par to ziņo iestādei. Ja šo problēmu nevar atrisināt Konkurences padomes ietvaros, datu subjekts iesniedz iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā, kas ir kompetenta uzraudzības iestāde datu apstrādes jomā.


Vai datu subjektam ir jāsniedz dati Konkurences padomei KL piemērošanā un kādas ir sekas to nesniegšanai

Pienākums sniegt informāciju Konkurences padomei, t.sk. personas datus, ir noteikts KL 9.panta piektajā daļā, savukārt KL 9.4 pantā ir paredzētas sankcijas par informācijas nesniegšanu – naudas sods no 50 līdz 1400 eiro (fiziskajām personām).


Izmaiņas Konkurences padomes privātuma politikā

Konkurences padomes regulāri pārskata un pilnveido privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018.gada 5.septembrī.