Apstrādājot personas datus, Konkurences padome kā pārzinis ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Konkurences padome, apstrādājot personas datus, ievēro tai saistošus datu apstrādes pamatprincipus – likumīgums, godprātība, pārredzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana, precizitāte, glabāšanas ierobežojums, konfidencialitāte un pārskatatbildība. Datu apstrādē tiek piemērotas atbilstošas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras, kas nodrošina iestādes rīcībā esošo personas datu drošību.

Konkurences padome ciena savu klientu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai. Nodrošinot atklātumu personu datu apstrādes procesā, turpmāk ir izklāstīta informācija par datu apstrādes nolūkiem, apstrādes tiesisko pamatu un datiem, kādus Konkurences padome apstrādā.


Kas ir datu pārzinis

Konkurences padome

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010

tālr. 67282865, fakss 67242141

e-pasts: pasts@kp.gov.lv


Kādi dati tiek apstrādāti

Personas dati ir informācija par fizisku personu, kas ļauj to identificēt. Konkurences padome savā darbībā apstrādā fizisko personu (pretendentu darbam uz vakanto amatu iestādē, tirgus dalībnieku pārstāvju, amatpersonu un to darba ņēmēju, administratīvajā lietā iesaistīto trešo personu, sadarbības partneru, kā arī Konkurences padomes nodarbināto) datus. Konkurences padome apstrādā šādas personas datu kategorijas - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, adrese, kontaktinformācija, izglītība, t.sk. sertifikāti un kursi, valodu prasme, darba vieta, ieņemamais amats, piederība arodbiedrībai, rezidences valsts, pilsonība, balss ieraksts u.c.


Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam Konkurences padomei ir noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti nepieciešamie līdzekļi, un tai ir savs personāls. Ņemot vērā minēto, Konkurences padome atbilstošo tiesisko interešu realizācijai ir noteikusi attiecīgus datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Konkurences likumā (KL) 2. pantā paredzēto mērķi Konkurences padome sabiedrības interesēs nodrošina brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci. Šī mērķa sasniegšanai Konkurences padome pilda KL 6. pantā paredzētos uzdevumus un īsteno KL 7. pantā noteiktās tiesības, izmeklējot KL, Reklāmas likuma un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) pārkāpumus. Lai nodrošinātu efektīvu likuma piemērošanu, veicot vai ierosināto lietu izmeklēšanu, pārkāpumu atklāšanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības, Konkurences padome, īstenojot KL 9. panta piektajā daļā paredzētās izmeklēšanas pilnvaras un sadarbojoties ar citām iestādēm, var iegūt pārkāpuma pierādīšanai būtisku informācijas kopumu, kas satur personas datus. Tiesiskais pamats ir regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un e) apakšpunkts (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras). Mutvārdu paskaidrojumu fiksēšanai var tikt veikts audioieraksts, kas tiek pievienots sarunu protokolam (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

Konkurences padome apstrādā personas datus, nodrošinot personu darbā pieņemšanu vai tiem organizējot praksi. Piesakoties uz izsludinātajām vakancēm, datu subjekts ir devis piekrišanu savu datu apstrādei, kas ir izteikta ar savu datu nosūtīšanu personāla atlases konkursam (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Atlases procesa datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu pretendenta atbilstību amatam. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Konkurences padomi attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Organizējot un veicot pārrunas, Konkurences padome var veikt audioierakstu, lai fiksētu procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).  Ja pretendents ir norādījis atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju un devis piekrišanu atsauksmju ievākšanai, Konkurences padome to apstrādā, pastāvot Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītajam tiesiskajam pamatam.

Konkurences padome saimnieciski - administratīvās darbības nodrošināšanai un nepieciešamo pakalpojumu iepirkšanai slēdz līgumus. Konkurences padome apstrādā personu datus, lai uzraudzītu šo līgumu izpildi un veiktu attiecīgus maksājumus (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Konkurences padome, nodrošinot labas pārvaldības principa ievērošanu, rūpējas par to, lai sabiedrību regulāri informētu par iestādes darbību un attīstību, kā arī konsultētu un izglītotu normatīvo aktu piemērošanas jomā, kas attiecas uz Konkurences padomes darbības virzieniem. Līdz ar to, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem principiem un KL noteiktajiem uzdevumiem, Konkurences padome organizē arī informatīvos pasākumus (seminārus, preses konferences u.c.), kuri tiek atspoguļoti Konkurences padomes tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos. Konkurences padomes tiesiskais pamats ir juridisks pienākums informēt sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Konkurences padome veic arī personu datu (attēla un balss skaņas ierakstu) apstrādi, kuras tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana datu apstrādei (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Pirms pasākuma un šajā privātuma politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona, piedaloties pasākumā, dod mutvārdu vai rakstveida piekrišanu, ka tās personas dati tiks izmantoti norādītajam nolūkam.

Pasākumam notiekot klātienē, pie ieejas pasākumā izvieto informatīvas zīmes, kas norāda, ka pasākuma norisi fotografē, filmē vai veic video straumēšanu, attiecīgi personas fotoattēli un video var tikt ievietoti Konkurences padomes mājas lapā, sociālajos tīklos, plašsaziņas līdzekļos. Pasākumam notiekot attālināti tiešsaistes režīmā, pasākuma dalībniekus informē mutvārdos par iepriekšminētajiem apstākļiem, t.i., attiecīgu personas datu apstrādes veikšanu (informēšanas pienākums atbilstoši Regulas 13. pantam).

Personas datiem tiek piemērots ierobežotas pieejamības informācijas (IPI) statuss, un ar tiem var iepazīties un apstrādāt tikai attiecīgajam nolūkam jeb mērķim pilnvarotās Konkurences padomes amatpersonas, piemēram, amatpersonas, kurām informācija ir nepieciešama KL izmeklēšanas nolūkos vai lēmuma pieņemšanai, izvēloties pretendentu vakantajam amatam. Konkurences padomes īstenotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kā arī noteiktā IPI politika nodrošina drošu saņemto datu apstrādi, t.sk. uzkrāšanu, glabāšanu un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Konkurences padome KL ietvaros pieņemto lēmumu publiskojamās versijās tiek pseidonimizēti fizisko personu vārdi un uzvārdi, tos aizstājot ar brīvi izraudzītu burtu kombināciju.


Cik ilgi tiek uzglabāti KL ietvaros apstrādājamie dati

Konkrētus personas datus Konkurences padome uzglabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams, lai realizētu noteiktus apstrādes mērķus.

Izmeklēšanas darbību laikā (inspekcijās) iegūtie personas dati (t.sk. elektroniska veida dati) tiek apstrādāti, līdz zūd KL noteiktais likumiskais pamats apstrādei (t.sk. glabāšanai) un tie tiek iznīcināti pēc Konkurences padomes lēmējinstitūcijas pieņemtā lēmuma stāšanās galīgā spēkā, ja nepastāv citi likumiskie pamati to tālākai glabāšanai, piemēram, prasība par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu vai pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latvijas valsti saistībā ar iespējamu cilvēktiesību pārkāpumu.

Pretendentu personas datus uzglabā laika posmā, kas nav ilgāks par trīs mēnešiem pēc konkursa noslēguma. Konkurences padome kā darba devējs uzglabā pretendenta datus gadījumā, ja tie ir nepieciešami savu likumīgo tiesību aizsardzībai, piemēram, atlases procesa apstrīdēšanas gadījumā.

Personas dati, kas saistīti ar Konkurences padomes saimnieciskās darbības nodrošināšanu tiek apstrādāti līdz līguma izpildei un arhivēšanas nolūkos uzglabāti desmit gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.


Kādas ir datu subjekta tiesības KL ietvaros iegūto datu apstrādes procesā

Gadījumos, kad Konkurences padome, veicot KL 9. panta piektajā daļā paredzētās procesuālās darbības, iegūst liela apjoma informāciju (t.sk. personas datus), tirgus dalībnieks, tā pārstāvis un darbinieks tiek informēts par tiesībām identificēt un lūgt Konkurences padomi nošķirt tos personas datus, kas neattiecas uz lietu, t.i., piemēram, satur saraksti ar advokātu vai ir kvalificējama kā privātā sarakste, kas nesatur pierādījumus pārkāpuma konstatēšanai. Konkurences padome neveic šo datu tālāku uzkrāšanu un analīzi un pēc datu subjekta lūguma nodrošina to dzēšanu, ja tas neietekmē citu pierādījumu integritāti.

Saskaņā ar KL 26. panta sesto un septīto daļu Konkurences padome lietas izmeklēšanas noslēguma stadijā (kad iestāde jau ir sniegusi paziņojumu par lēmuma pieņemšanai iegūtiem faktiem) iepazīstina procesa dalībniekus (t.sk. trešās personas Administratīvā procesa likuma (APL) 28. panta izpratnē) ar tiem lietas materiāliem, kas uz tiem attiecas. Šajā gadījumā vienas personas ierobežotas pieejamības informācija netiek izpausta citai personai (administratīvā procesa dalībniekam).

Tāpat administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības informēt Konkurences padomi par izmaiņām, piemēram, savā kontaktinformācijā, lūdzot Konkurences padomi nodrošināt turpmāku saziņu, izmantojot jauno kontaktinformāciju.

Nodrošinot Konkurences padomes darbības publicitāti, organizētajos pasākumos (piemēram, konferencēs, semināros, lekcijās, tikšanās) iestādes darbinieki personas fotografēšanu vai filmēšanu veic ar datu subjekta piekrišanu. Iestāde respektē datu subjekta lūgumu, lai viņu nefotografē vai nefilmē un lai viņa attēli netiek publicēti. Gadījumā, ja Jūsu datu apstrāde notiek uz mutvārdu vai rakstveida piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā pat veidā, kā piekrišana dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Konkurences padome izvērtē katru konkrēto datu subjekta iesniegumu vai sūdzību attiecībā uz viņam Regulā noteiktajām tiesībām, ievērojot samērīgumu, veic visas iespējamās darbības datu subjekta tiesību nodrošināšanai un sniedz attiecīgu atbildi.


Kam tiek izpausti personu dati

Datu nodošana trešajām personām notiek uz likuma vai cita tiesiska pamata. Konkurences padome saskaņā ar valsts pārvaldes iestādei normatīvajos aktos noteikto pienākumu ir tiesīga atklāt un nodot personas datus citām Latvijas Republikas un ārvalstu iestādēm bez personas piekrišanas, piemēram, tiesai, valsts pārvaldes atbildīgajām iestādēm (Valsts kontrole, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Datu valsts inspekcija, banka u.c). Atbilstoši KL noteiktajam izmeklēšanas ietvaros esošos personas datus Konkurences padome var nodot citu dalībvalstu konkurences aizsardzības institūcijām, Eiropas Komisijai, ECT u.c.


Kā var uzdot jautājumu saistībā ar datu apstrādi

Ja datu subjektam rodas jautājumi, ierosinājumi vai priekšlikumi saistībā ar Konkurences padomes veikto personas datu apstrādi un datu aizsardzību, tad datu subjekts var uzdot jautājumu iestādei, izmantojot saziņas rīku tās tīmekļa vietnē, rakstot e-pastu uz vanda.zalcmane@kp.gov.lv vai iesniedzot rakstisku iesniegumu Konkurences padomei ar norādi - "Datu aizsardzības speciālistam".

Konkurences padomes datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39. pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Konkurences padomes veikto personas datu apstrādi. Atbildes saņemšanai un turpmākai saziņai datu subjektam ir obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, korespondences adrese vai e-pasts.


Kā var iesniegt sūdzību par neatbilstošu datu apstrādi

Ja datu subjektam ir jautājumi vai pretenzijas saistībā ar Konkurences padomes veikto viņa personas datu apstrādi, tad datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Konkurences padome pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. Ja šo problēmu nevar atrisināt Konkurences padomes ietvaros, datu subjekts iesniedz iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā, kas ir kompetenta uzraudzības iestāde datu apstrādes jomā.


Vai datu subjektam ir jāsniedz dati Konkurences padomei KL piemērošanā un kādas ir sekas to nesniegšanai

Pienākums sniegt informāciju Konkurences padomei, t.sk. personas datus, ir noteikts KL 9. panta piektajā daļā, savukārt KL 9.4 pantā ir paredzētas sankcijas par informācijas nesniegšanu – naudas sods no 50 līdz 1400 eiro (fiziskajām personām).


Izmaiņas Konkurences padomes privātuma politikā

Konkurences padome regulāri pārskata un pilnveido privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2021. gada 30. aprīlī.

Konkurences padomes datu aizsardzības speciālists

Vanda Zalcmane

Juridiskā departamenta vecākā juriste
vanda.zalcmane [at] kp.gov.lv