Jēdziens „būtisks kaitējums konkurencei” ir atklāts juridisks jēdziens, kas, lai to konkrētajā gadījumā varētu piemērot, tiek piepildīts ar noteiktu saturu atbilstoši Konkurences likuma jēgai un mērķim.

Būtiska kaitējuma konkurencei pamatošanas pienākums ir tirgus dalībniekam, kas iesniedz iesniegumu par Reklāmas likuma iespējamu pārkāpumu.

Tas nozīmē, ka tirgus dalībniekam, kura tiesības vai tiesiskās intereses ar pārkāpumu ir aizskartas, ir pienākums iesniegt Konkurences padomei dokumentāri pamatotu informāciju, kas liecina, ka ar pārkāpumu ir nodarīts vai var tikt nodarīts būtisks kaitējums konkurencei. Ja šādi pierādījumi netiek iesniegti, Konkurences padome var lietu neierosināt.


Kā noteikt, vai pārkāpums ir būtisks:

Novērtējot, vai pārkāpums rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei, ņem vērā konkurenci konkrētajā tirgū negatīvi ietekmējošus (kavējošus, ierobežojošus vai deformējošus) apstākļus, kurus rada vai var radīt šis pārkāpums, piemēram:

  • Pārkāpuma rezultātā negatīvi ietekmēto (aizskarto) tirgus dalībnieku skaits
  • Pārkāpēja un ar pārkāpumu aizskarto tirgus dalībnieku tirgus daļas lielums konkrētajā tirgū, t.sk. ar reklāmu tieši „skartās” preces apgrozījuma lielums. Tirgus daļu samazinājums
  • Preces, kuras apgrozījums pārkāpuma rezultātā var tikt vai tiek samazināts, veids, patērēšanas mērķis un īpašības, tās nozīmīgums patērētājiem
  • Aizliegtās reklāmas izplatīšanas veids un ilgums
  • Zaudējumu apmērs, kas nodarīts ar pārkāpumu aizskartajai personai

Novērtējot kaitējumu konkurencei, var tikt ņemti vērā arī citi konkrētā gadījuma specifiskie apstākļi, kuriem ir vai var būt ietekme uz konkurenci konkrētajā tirgū.

Kaitējums konkurencei parasti ir nebūtisks, ja prettiesiska nodarījuma rezultātā tiek aizskartas viena vai ne vairāk kā divu tirgus dalībnieku privātās saimnieciskās intereses konkrētajā tirgū.