Burti
A  A  A

Budžets un iepirkumi

Budžets un iepirkumi

Informācija par Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.pantu un 13.5 pantu, Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku (turpmāk – amatpersona) mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro un kam piemērots koeficients 4,05.

Saskaņā ar Konkurences padomes darba samaksas organizēšanas kārtību, iestādes amatpersonu mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā amata vērtību un individuālās kvalifikācijas novērtējumu.

Konkurences padomes amatu vērtība tiek noteikta ar Hay Group amatu klasificēšanas metodoloģiju “JobMapping™”. Minētā metodoloģija ir izstrādāta sadarbībā ar Hārvardas Universitāti, balstās uz standartizētajiem amatu modeļiem, relatīvo amata svaru organizācijā un nodrošina atalgojuma iekšējo taisnīgumu un ārējo konkurētspēju.

Piemērojot Hay Group amatu vērtēšanas metodoloģiju «Job Mapping™», Konkurences padomes amati ir klasificēti amatu līmeņos no 12. līdz 22., jeb algu grupās. Katrai algu grupai ir noteikta mēnešalgas amplitūda, ņemot vērā valsts budžetā katram gadam Konkurences padomes atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru.

Gadījumos, ja viena amata nosaukuma ietvaros, ņemot vērā arī funkcionālo amata piederību, paredzēto amata vietu skaits ir lielāks nekā viens, mēnešalgas apmēra noteikšanai tiek veikta konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas novērtēšana.

Individuālās kvalifikācijas novērtēšanai ir noteikti pieci kritēriji: profesionālās zināšanas un prasmes, problēmu identificēšanas un risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasmes, sadarbības veidošanas prasmes un atbildīgums. Katram individuālās kvalifikācijas novērtēšanas kritērijam ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā.

Amatu saraksts, amatpersonu individuālie kvalifikācijas līmeņi un noteiktās mēnešalgas tiek pārskatītas ne retāk kā vienu reizi gadā pēc ikgadējās nodarbināto darba izpildes novērtēšanas.

Informācija par Konkurences padomes amatpersonām iepriekšējā mēnesī izmaksāto darba samaksu līdz nākamā mēneša 15. datumam tiek publicēta iestādes tīmekļa vietnē.


Amata nosaukums

Amatu skaits

Mēnešalgas amplitūda

(EUR)

Vidējā mēnešalga

(EUR)

Padome

 

 

 

Padomes priekšsēdētājs

1

3000-3478

3178

Padomes loceklis – pad.priekšs. vietnieks

1

2550-3150

3150

Padomes loceklis

1

2550-3150

2550

Padomniece konkurences politikas jomā

1

1650-1850

1850

Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītājs

1

1650-1850

1800

Administratīvā nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1800-1900

1850

IT administrators-izmeklētājs

1

1700-1850

1770

Personāla vadītājs

1

1350-1650

1600

Saimniecības un iepirkumu vadītājs

1

1100-1250

1240

Vecākais lietvedis

1

1100-1250

1140

Sekretārs

1

850-1000

850

Komunikācijas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1350-1650

1600

Komunikāciju speciālists

1

1100-1300

1250

Izpildinstitūcija

 

 

 

Izpildinstitūcijas vadītājs

1

2550-3150

3150

Juridiskais departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2500-3100

3100

Galvenais juriskonsults tiesvedībās

1

1700-1850

1850

Vecākais juriskonsults

1

1350-1650

1500

Juriskonsults

3

1100-1300

1267

Speciālists

1

850-1000

900

Konkurences veicināšanas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

2150-2250

2150

Juriskonsults

3

1100-1300

1233

Analītiskais departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2500-3100

3100

Galvenais eksperts apvienošanās lietās

1

1700-1850

1850

Vecākais eksperts

6

1350-1650

1475

Eksperts

3

1100-1300

1133

Aizliegtu vienošanos departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2150-2250

2250

Galvenais eksperts

1

1700-1850

1850

Vecākais eksperts

1

1350-1650

1350

Eksperts

2

1100-1300

1100

Ekonomiskās analīzes nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1800-1900

1900

Ekonomists

1

1100-1300

1200


Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Informācija par pārskatiem un tāmēm/valsts budžeta tāmēm.