Burti
A  A  A

Budžets un iepirkumi

Budžets un iepirkumi

Informācija par Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.pantu un 13.5 pantu, Konkurences padomes (turpmāk – KP) amatpersonu un darbinieku (turpmāk – amatpersona) mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro un kam piemērots koeficients 4,05.

Saskaņā ar KP darba samaksas organizēšanas kārtību, KP amatpersonu mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā amata vērtību un individuālās kvalifikācijas novērtējumu.

KP amatu vērtība tiek noteikta ar Hay Group amatu klasificēšanas metodoloģiju “JobMapping™”. Minētā metodoloģija ir izstrādāta sadarbībā ar Hārvardas universitāti, balstās uz standartizētajiem amatu modeļiem, relatīvo amata svaru organizācijā un nodrošina atalgojuma iekšējo taisnīgumu un ārējo konkurētspēju.

Piemērojot Hay Group amatu vērtēšanas metodoloģiju «Job Mapping™», KP amati ir klasificēti amatu līmeņos no 12. līdz 22., jeb algu grupās (turpmāk – algu grupas). Katrai algu grupai ir noteikta mēnešalgas amplitūda, ņemot vērā valsts budžetā katram gadam KP atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru.

Gadījumos, ja viena amata nosaukuma ietvaros, ņemot vērā arī funkcionālo amata piederību, paredzēto amata vietu skaits ir lielāks nekā viens, mēnešalgas apmēra noteikšanai tiek veikta konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas novērtēšana.

Individuālās kvalifikācijas novērtēšanai ir noteikti pieci kritēriji: profesionālās zināšanas un prasmes, problēmu identificēšanas un risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasmes, sadarbības veidošanas prasmes un atbildīgums. Katram individuālās kvalifikācijas novērtēšanas kritērijam ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā.

Amatu saraksts, amatpersonu individuālie kvalifikācijas līmeņi un noteiktās mēnešalgas tiek pārskatītas ne retāk kā vienu reizi gadā pēc ikgadējās nodarbināto darba izpildes novērtēšanas.

Informācija par KP amatpersonām iepriekšējā mēnesī izmaksāto darba samaksu līdz nākamā mēneša 15. datumam tiek publicēta iestādes tīmekļa vietnē.

Amata nosaukums

Amatu skaits

Mēnešalgas amplitūda

(EUR)

Vidējā mēnešalga

(EUR)

Padome

 

 

 

Padomes priekšsēdētājs

1

3000-3478

3178

Padomes loceklis

1

2550-2900

2750

Padomniece konkurences politikas jomā

1

1650-1800

1800

Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītājs

1

1650-1800

1700

Administratīvā nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1800-1900

1800

IT administrators-izmeklētājs

1

1650-1800

1750

Personāla vadītājs

1

1300-1600

1550

Saimniecības un iepirkumu vadītājs

1

1100-1220

1220

Vecākais lietvedis

1

1100-1220

1120

Sekretārs

1

850-980

980

Komunikācijas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1300-1600

1500

Komunikāciju speciālists

1

1000-1300

1150

Izpildinstitūcija

 

 

 

Izpildinstitūcijas vadītājs

1

2550-2900

2900

Juridiskais departaments

 

 

 

Departamenta direktors – Izpildinstitūcijas vadītāja vietnieks

1

2350-2500*1,2

3000

Galvenais juriskonsults tiesvedībās

1

1650-1800

1800

Vecākais juriskonsults

1

1300-1600

1450

Juriskonsults

4

1000-1300

1150

Speciālists1850-980880

Konkurences veicināšanas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

2100-2200

2100

Juriskonsults

2

1000-1300

1000

Analītiskais departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2350-2500

2350

Departamenta direktora vietnieks

1

1800-1900

1800

Galvenais eksperts apvienošanās lietās

1

1650-1800

1650

Vecākais eksperts

6

1300-1600

1400

Eksperts

2

1000-1300

1000

Aizliegtu vienošanos departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2100-2200

2200

Departamenta direktora vietnieks

1

1650-1800

-

Vecākais eksperts

2

1300-1600

1450

Ekonomiskās analīzes nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1800-1900

1800

Ekonomists

1

1000-1300

1000

 

Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".