Jaunumi

Administratīvā rajona tiesa 11. jūnija spriedumā atzīst, ka SIA “Rīgas meži” pieteikums par Konkurences padomes (KP) faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku, nesniedzot izvērstu viedokli par konkurences situāciju apaļkoku un zāģmateriālu realizācijas tirgū, ir noraidāms.

KP, 2018. gadā, sniedzot atbalstu Valsts kontrolei revīzijā par SIA “Rīgas meži” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, izdarīja secinājumus par kokzāģētavas “Norupe” izveidi 2013. gadā un tās komercdarbības ietekmi uz konkurenci. Savukārt SIA “Rīgas meži” vēstulē lūdza pārskatīt iestādes pausto viedokli un sniegt izvērstu vērtējumu par konkurences situāciju apaļkoku un zāģmateriālu realizācijas tirgū. Iestāde uzskatīja, ka sniegusi pietiekami izvērstu viedokli par publiskas personas komercdarbības ietekmi uz konkurenci un  vēstulē sniegtā informācija nemainīja KP viedokli par SIA “Rīgas meži” kokzāģētavas “Norupe” darbības neatbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88.panta prasībām.

Lai varētu atbildēt uz SIA “Rīgas meži” vēstulē ietverto lūgumu – sniegt izvērstāku viedokli, KP būtu nepieciešams iegūt papildu informāciju un veikt padziļinātu tirgus uzraudzību. Tiesa secina, ka atbilstoši Konkurences likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktam lēmuma pieņemšana par nepieciešamību veikt tirgus uzraudzību kādā konkrētā jomā ir vienīgi KP ziņā un tirgus izpēte nevar būt pakārtota personas prasījumam.

Tāpat tiesa piekrīt KP viedoklim, ka tirgus izpēte ir katras kapitālsabiedrības pienākums. To nosaka VPIL 88.panta otrajā daļā paredzētā rīcības izvērtējuma ietvaros, proti, publiska persona, pirms kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā, veic paredzētās rīcības analīzi, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu.

Tiesa secina, ka KP ir sniegusi atbildi uz SIA “Rīgas meži” izteiktajiem lūgumiem. Savukārt, ja  SIA “Rīgas meži” neapmierina atbildes saturs, tas nav pamats atzīt, ka iestāde nav rīkojusies atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to tiesa secina, ka KP atbildi sniegusi pēc būtības un KP faktiskā rīcība atzīstama par tiesisku, bet SIA “Rīgas meži” pieteikums ir noraidāms. Administratīvās rajona tiesas spriedums nav pārsūdzams.

KP atgādina, ka publiskajai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt tās līdzdalību kapitālsabiedrībās. Tāpat iestāde ir atvērta konsultācijām pirms plānoto kapitālsabiedrību dibināšanas vai līdzdalības pārvērtēšanas esošajās kapitālsabiedrībās.