Mazumtirgotāju godīgas sadarbības principi ar pārtikas preču piegādātājiem ir noteikti Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā.


Termiņi pārkāpuma izpētei Konkurences padomē

  • ≤ 6 mēneši no lietas ierosināšanas dienas
  • ≤ 1 gads no lietas ierosināšanas dienas - ja objektīvu iemeslu dēļ sešos mēnešos lēmumu pieņemt nevar
  • ≤ 2gadi no lietas ierosināšanas dienas -  ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija

Naudas sods

  • līdz 0,2% no mazumtirgotāja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma (bet ne mazāk kā 70 eiro)
  • piespiedu nauda līdz 2% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma - ja mazumtirgotājs nepilda iestādes noteiktos tiesiskos pienākumus (bet ne mazāk kā 70 euro par katru kalendāra dienu, līdz mazumtirgotājs izpilda savu tiesisko pienākumu)

Kārtība, kādā aprēķināms sods, noteikts Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem".

Līdz 2017.gada 1.janvārim Konkurences padome par šā likuma pārkāpumu, ja tas izdarīts pirmo reizi, ir tiesīga piemērot mazumtirgotājam naudas sodu līdz 0,05 % no tā neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, bet ne mazāku kā 70 euro. Šī norma neattiecas uz mazumtirgotāju, kurš ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, atzīts par vainīgu Konkurences likuma 13.panta otrās daļas (redakcijā, kura bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim) pārkāpumā.


Konkurences padomes lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.