Vēsture
1991.gads 21.augustā Latvija atgūst neatkarību
3.decembrī tiek pieņemts likums ”Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu”
1992.gads 1.februārī likums ”Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu” stājas spēkā un darbu uzsāk Ekonomisko reformu ministrijas Monopoldarbības uzraudzības un konkurences veicināšanas departaments
12.novembrī ar Ministru padomes lēmumu tiek izveidota Monopoldarbības uzraudzības komiteja
1997.gads 18.jūnijā tiek pieņemts Konkurences likums, tādējādi sperot ievērojamu soli Latvijas konkurences uzraudzības normatīvā regulējuma tuvināšanā Eiropas Savienības īstenotajai politikai šajā jomā
1998.gads 1.janvārī stājas spēkā Konkurences likums
14.janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu tiek izveidota Konkurences padome. Par pirmo padomes priekšsēdētāju tiek apstiprināts Pēteris Vilks.
2002.gads 1.janvārī stājas spēkā šobrīd spēkā esošais Konkurences likums
2004.gads 1.maijā Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā Latvijā tiešā spēkā stājas Eiropas Komisijas konkurences tiesības. Kopš šī brīža Latvijas Konkurences padomes kompetencē ir arī efektīva Eiropas Savienības iekšējā tirgus noteikumu uzraudzība, iekļaušanās Eiropas Savienības konkurences uzraudzības iestāžu sadarbības un informācijas tīklā
2006.gads 15.februārī par Konkurences padomes priekšsēdētāju tiek iecelta Ieva Jaunzeme
2008.gads  16.aprīlī stājas spēkā plaši grozījumi Konkurences likumā. Starp būtiskākajiem - īpaša ražotāju/piegādātāju un lielo mazumtirgotāju attiecību regulējuma ieviešana; iespēja ar administratīvo līgumu izbeigt tiesisku strīdu; iespēja uzņēmumiem rakstveidā pildīt noteiktus tiesiskos pienākumus.
2012.gads

1.janvārī Konkurences padome uzsāk novērotāja statusā piedalīties OECD Konkurences komitejā. Tas dod iespēju apgūt starptautisko pieredzi un piedalīties starptautiskās ekonomiskās politikas veidošanā.

12.jūnijā par Konkurences padomes priekšsēdētāju tiek apstiprināta Skaidrīte Ābrama

Plašāka informācija par Konkurences likuma vēsturiskajām izmaiņām

 

20 gadi konurences uzraudzībai Latvijā - būtiskie darbi un notikumi