Normatīvās bāzes un vadlīniju izstrāde

KP precizēs virkni normatīvo aktu un publicēs jaunas vadlīnijas.

Tiks nodrošināta ES konkurences pārkāpumu radīto zaudējumu (Direktīvas 2014/104/ES)  prasību pārņemšana, ko plānots panākt ar attiecīgiem grozījumiem Konkurences likumā, precizējot zaudējumu atgūšanas mehānismu. Tāpat KP turpinās precizēt dažādus konkurences tiesību piemērošanu skaidrojošus Ministru kabineta noteikumus.

Lai gūtu izpratni par iecietības programmas sniegtajām iespējām karteļu pārkāpumos iesaistītajiem un tās piemērošanas procedūru, tirgus dalībniekiem tiks sagatavotas vadlīnijas par iecietības programmas ietvaros iesniegto ziņojumu izskatīšanas kārtību.

Tā kā KP 2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījums atklāja, ka tirgus dalībniekus un juridiskās palīdzības sniedzējus uztrauc ierobežotas pieejamības dokumentu aizsardzība iestādē, tiks precizēta kārtība, kādā iestāde iegūst, saglabā un apstrādā elektroniskos pierādījumus, kā arī tiks veikts personas datu apstrādes atbilstības novērtējums, tādejādi novēršot jebkādus komercinformācijas drošības draudus.