Lēmumu izpildes un sodu nomaksas uzraudzība

KP turpinās uzraudzīt par pārkāpumiem pieņemto lēmumu izpildi, lai konstatētās tirgus deformācijas tiktu izbeigtas un uzliktie naudas sodi samaksāti valsts budžetā.

Pārkāpuma konstatācijas gadījumā tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšana nav galīgās KP darbības. Bieži KP ir jāiesaistās ilgstošās, sarežģītās tiesvedībās. Jānorāda, ka vairumā gadījumu pēc KP lēmuma stāšanās spēkā (parasti pēc tiesvedības) uzņēmumi naudas sodu nomaksā.

Ja uzņēmums tiek atzīts par maksātnespējīgu, KP piesaka kreditora prasījumu. Savukārt, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka uzņēmuma aktīvi, lai izvairītos no naudas soda nomaksas, nodoti citām juridiskām personām, KP vēršas ar soda piedziņas prasību pret to uzņēmumu, kas šos aktīvus un saistības ir pārņēmis. Līdz ar to KP patstāvīgi un pastāvīgi seko tam, lai pārkāpēji nevarētu izvairīties no sodu nomaksas un valstij tiktu kompensēts nodarītais tirgus kaitējums.

Uzņēmumiem, kas ir sodīti par dalību aizliegtā vienošanā, tiek piemērots arī liegums gadu piedalīties publiskajos iepirkumos. Tiem uzņēmumiem, kas atzīst savu vainu, ir samaksājuši naudas sodu un veikuši pasākumus, lai konkurences pārkāpums neatkārtotos (piemēram, darbinieku izglītošana un/vai konkurences korporatīvās atbilstības programmas ieviešana), kopš 2016. gada ir iespēja pretendēt uz tiesībām atgūt uzticamību un piedalīties publiskajos iepirkumos. Tādā veidā pērn astoņi sodītie uzņēmumi bija ieguvuši pozitīvu KP atzinumu par iespēju pretendēt uz uzticamības atjaunošanu. Uzņēmumu izpildīto prasību atbilstību uzticamības atjaunošanai un dalībai publiskajos iepirkumos iestāde turpinās izvērtēt arī šogad.