Aizliegtu vienošanos un ļaunprātīga dominējošā stāvokļa atklāšana

Absolūtā prioritāte – smagāko konkurences tiesību pārkāpumu – aizliegtu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas – atklāšana.

Zīmīgi, ka KP 2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījumā ir uzsvērta KP represīvās funkcijas nozīme komersantu uzvedības maiņā un disciplinēšanā. Tā, no KP darbībām ar visefektīvāko ietekmi uz konkurences situācijas uzlabošanu tirgos tiek atzīti KP pieņemtie lēmumi par atklātiem Konkurences likuma pārkāpumiem (uzskata 62 % uzņēmēju), kā otra efektīvākā KP darbība minēta sodu piemērošana par Konkurences likuma pārkāpumiem (52 % uzņēmēju piešķir prioritāti), turklāt 60 % uzņēmēju uzskata, ka KP piemērotie sodi ir samērīgi.

Vienlaikus mazāk būtiskus konkurences pārkāpumus KP turpinās novērst, izmantojot alternatīvas metodes, bez formālās lietas rosināšanas. Proti, ar brīdinājuma procedūru iespējamu aizliegtu vienošanos gadījumos un pārrunu procedūru iespējam dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos.