Izdevumi un tāmes

Pamatbudžeta apakšprogrammas „Konkurences politikas ieviešana” tāme


Konkurences padomes amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums (tajā skaitā arī atalgojums par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu), un informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.

Konkurences padomes ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka, klasificējot amatus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, ņemot vērā katalogā amatam atbilstošo mēnešalgas grupu un personas kvalifikācijas pakāpi.

Personu kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši individuālā darba kvalitātes rādītājiem un darba pieredzei valsts dienestā.

Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām (bruto (pirms nodokļu nomaksas), eiro):

N.p.k.

Amatu saime,
līmenis

Amata nosaukums 

Amatu
skaits

Mēnešalgas
diapazons

Vidējā
mēnešalga

1.

1, IVB

Konkurences padomes priekšsēdētājs

1

2264

2264

2.

35, V

Konkurences padomes loceklis

2

1678-1917

1798

3.

26.3, VIA

Izpildinstitūcijas vadītājs

1

1917

1917

4.

21, VA

Juridiskā departamenta direktors - izpildinstitūcijas vadītāja vietnieks

1

1647

1647

5.

26.3, V

Departamenta direktors

2

1647

1647

6.

26.3, V

Departamenta direktora vietnieks

2

1500

1500

7.

1, IIB

Nodaļas vadītājs

1

1647

1647

8.

10 IV

Nodaļas vadītājs

1

1647

1647

9.

24, III

Nodaļas vadītājs

1

1382

1382

10. 35, III Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītājs 1 1287 1287

11.

21, IV

Departamenta direktora vietnieks

2

1382

1382

12.

2, III

Saimniecības un iepirkumu vadītājs

1

1140

1140

13. 10 III Vecākais ekonomists 1 1140 1140

14.

30, IVA

Personāla vadītājs

1

1287

1287

15.

21, IV

Vecākais juriskonsults

4

1040-1382

1211

16.

26.3, IV

Galvenais eksperts

1

1382

1382

17.

26.3, IV

Vecākais eksperts

9

1210-1382

1312

18.

19.2, II

IT administrators

1

1287

1287

19.

24, II

Komunikācijas speciālists

1

1040

1040

20. 21, IIIB Juriskonsults 4 990 990
21. 21, IIIB Jurists 1 1090 1090
22. 26.3, III Eksperts 9 835-1040 938
23. 18.3,II Vecākais lietvedis 1 1093 1093
24. 38, III Sekretāre 1 870 870
25. 18.3, II Pārvaldes vecākais referents 1 990 990