Pārtikas mazumtirdzniecība

Mazumtirgotāju godīgas sadarbības principi ar pārtikas preču piegādātājiem ir noteikti Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā.

Konkurences padomes vadlīnijas par likuma piemērošanu

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem


Likuma piemērošana


Termiņi pārkāpuma izpētei Konkurences padomē

 • ≤ 6 mēneši no lietas ierosināšanas dienas
 • ≤ 1 gads no lietas ierosināšanas dienas - ja objektīvu iemeslu dēļ sešos mēnešos lēmumu pieņemt nevar
 • ≤ 2gadi no lietas ierosināšanas dienas -  ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija

Naudas sods

 • līdz 0,2% no mazumtirgotāja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma (bet ne mazāk kā 70 eiro)
 • piespiedu nauda līdz 2% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma - ja mazumtirgotājs nepilda iestādes noteiktos tiesiskos pienākumus (bet ne mazāk kā 70 euro par katru kalendāra dienu, līdz mazumtirgotājs izpilda savu tiesisko pienākumu)

* Līdz 2017.gada 1.janvārim Konkurences padome par šā likuma pārkāpumu, ja tas izdarīts pirmo reizi, ir tiesīga piemērot mazumtirgotājam naudas sodu līdz 0,05 % no tā neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, bet ne mazāku kā 70 euro. Šī norma neattiecas uz mazumtirgotāju, kurš ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, atzīts par vainīgu Konkurences likuma 13.panta otrās daļas (redakcijā, kura bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim) pārkāpumā.


Konkurences padomes lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.


Procesa dalībnieku tiesības un pienākumi

Procesa dalībniekam ir tiesības:

 • iesniegt pierādījumus, sniegt paskaidrojumus
 • ierosināt, lai Konkurences padome sniedzamajai informācijai nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu (vairāk informācijas šeit)
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iepazīties ar lietas materiāliem, izteikt savu viedokli
 • pārsūdzēt Konkurences padomes lēmumus

Procesa dalībniekam ir pienākums:

 • Konkurences padomes noteiktajā termiņā, apjomā un veidā sniegt pieprasīto informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju)
 • iesniegt pierādījumus, kas ir viņa rīcībā, un paziņot Konkurences padomei par faktiem, kas viņam ir zināmi un konkrētajā lietā varētu būt būtiski


Par personas rīcībā esošas informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, par nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par Konkurences padomes lēmumu vai amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība (vairāk informācijas šeit).