Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina ieinteresētās puses līdz 24. maijam iepazīties un izteikt viedokli par iestādes sagatavoto konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu. Dokumenta mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkurences ievērošanu valsts un pašvaldību darbībā.

Valstij, pašvaldībām un to piederošajām kapitālsabiedrībām ir īpaša atbildība ievērot konkurences neitralitātes principu – nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret privātajiem un publiskajiem uzņēmējdarbības dalībniekiem. Ja publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības kavē, ierobežo vai deformē konkurenci, šāda rīcība ilgtermiņā var motivēt privātos uzņēmējus pārtraukt savu darbību, kavēt investīciju ieplūšanu un inovāciju rašanos. Tas var atstāt arī negatīvas sekas uz patērētājiem, ierobežojot to izvēles iespējas un radot nepamatotu preču un pakalpojumu cenu pieaugumu.

Konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijās skaidrots konkurences neitralitātes jēdziens un principi, Konkurences likumā paredzētie ierobežojumi publiskām personām, kā arī sniegti ieteikumi valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem un publisku personu piederošo kapitālsabiedrību vadītājiem, kā nodrošināt organizāciju rīcības atbilstību. Tāpat KP vadlīnijās sniedz piemērus par iespējamām problēmsituācijām, izceļot gadījumus, kad publisko personu un to kapitālsabiedrību rīcība neatbilst konkurences neitralitātes principiem.

KP aicina ikvienu ieinteresēto pusi – valsts, pašvaldības un to kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas, privātā sektora u.c. pārstāvjus – līdz 24. maijam iepazīties un sniegt viedokli par iestādes sagatavoto vadlīniju projektu.

KP atgādina, ka grozījumi Konkurences likumā stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra. Tie sniedz KP efektīvākas pilnvaras novērst publisku personu radītus konkurences kropļojumus, t.sk. paredzot iespēju piemērot naudas sodus publisku peronu kapitālsabiedrībām.